Karin Sjöstrand

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Karin Sjöstrand är anställd på RISE Research Institutes of Sweden och industridoktorand på avdelningen för geologi och geoteknik på Chalmers. Karins forskning handlar om att utveckla och tillämpa metoder för analys av åtgärder i syfte att möjliggöra informerade beslut vid val och prioriteringar av vår framtida vattenförsörjning och vattenanvändning. Inom projektet ReWarDS har en generell beslutsstödsmodell för utvärdering av mellankommunala vattenförsörjningsåtgärder tagits fram. Modellen är probabilistisk och bygger på de vedertagna metoderna multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys för bedömning av om åtgärderna leder till en ökad eller minskad hållbarhet samt om de är samhällsekonomiskt lönsamma. Inom projektet SCARCE är syftet att ta fram stöd och vägledning för prioritering av åtgärder som syftar till att förbättra vattenbalansen i områden med vattenbrist.

​​DRICKS


Chalmers styrkeområde: 
Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.