Julia Fredriksson

Tekn.Dr., avdelningschef Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar

Julia Fredriksson är avdelningschef för Avdelning stadsbyggnad och forskare inom forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar. Hennes huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring hur relationen mellan rum och makt kan förstås i ett planerings- och stadsbyggnadssammanhang. Hon disputerade 2014 på avhandlingen Konstruktioner av en stadskärna: Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer, som är en kritisk granskning av stadskärneutveckling där hon undersöker hur relationen mellan centrum och periferi i staden hanteras inom nutida planering. Julia bedriver för närvarande ett forskningsprojekt där hon undersöker relationen mellan centrum och periferi(er) i urbana och regionala omvandlingsprocesser, med fokus på en jämförande studie mellan Västra Götalandsregionen med Oslo-Akershus. Projektet avser att kritiskt analysera hur relationen mellan stad och land, och mellan växande större städer och mindre orter, hanteras inom nutida nordisk planeringspraktik och att utveckla teoribildning för att bättre kunna förstå och hantera relationen mellan centrum och periferi inom planering. Hon deltar även i forsknings- och utvecklingsprojektet Normkreativ visualisering i stadsutveckling samt deltar i undervisningen.

Publicerad: må 03 dec 2012. Ändrad: fr 10 nov 2017