Hans Löfsten

Professor, Teknikens ekonomi och organisation

Hans Löfsten är professor vid avdelningen Entrepreneurship and Strategy. Han avlade ekonomexamen 1988 vid Handelshögskolan i Göteborg. Samma år började Hans på forskarutbildningen i företagsekonomi vid samma lärosäte och efter drygt 3,5 års studier blev han i februari 1992 ekonomie doktor. Avhandlingen handlade om principer för att investera, underhålla, prissätta och finansiera tekniska system, såsom VA-system och gator och vägar, i infrastrukturen.

Efter disputationen fortsatte han med nya forskningsprojekt som handlade om kalkylering inom transportsektorn och hade även fleråriga forskningsprojekt om industriella underhållstjänster. Parallellt med forskningsprojekten hade han olika tjänster vid Handelshögskolan i Göteborg och knöts även i mitten av 1990-talet till forskningsinstitutet GRI (Gothenburg Research Institute). 1996 blev han anställd vid Chalmers som forskarassistent och 1997 som universitetslektor, för att ett år senare bli projektledare vid IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology) och 1999 Research Fellow. Samma år blev han också utnämnd till docent i Technology management vid Chalmers och 2005 som biträdande professor i samma ämne. Hans Löfsten har även under många år varit starkt engagerad inom universitetsutbildningen och tjänstgjort inom ett stort antal kurser, från grund- till forskarutbildningsnivå.

Ekonomisk analys 1 och 2

Hans Löfstens forskning har under de senaste tio åren huvudsakligen handlat om nytt teknikbaserat företagande, främst företag lokaliserade i teknik- och forskningsparker och inkubatorer. Flera stora databaser har samlats in från teknikbaserade småföretag i Sverige. Studierna har bl a inriktats på modeller för att förbättra möjligheterna för småföretag att kunna växa, men många olika dimensioner av teknikbaserat företagande har studerats. Studierna har väckt internationell uppmärksamhet och publicerats i ett flertal internationella tidskrifter. Hans Löfstens professur benämns Teknikens ekonomiska analys (Engineering economic analysis) och innefattar planering och kontroll för små och stora industriella företag samt andra organisationer. Området inkluderar utvecklandet av metoder och modeller, huvudsakligen av kvantitativ karaktär, för att strukturera och analysera beslutsproblem och resursallokering. Analysnivån är såväl på företags- som på branschnivå.

Sidansvarig Publicerad: on 16 jan 2019.