David Bernson

Postdok; Biologi och Bioteknik, Kemisk Biologi

David Bernson är Post-doc vid avdelningen för Kemisk Biologi. Hans huvudsakliga forskningsområde är felveckning och aggregation av proteiner till amyloida fibriller, och dess inblandning i neurodegenerativa sjukdomar så som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Biofysikaliska tekniker så som fluorescens, polarisationsspektroskopi och konfokalmikroskopi kombineras med studier på levande celler för att undersöka såväl toxiska egenskaper hos olika amyloider, samt hur aggregationen kan influeras av andra molekyler. David undervisar även grundläggande kemi på kandidatnivå.
​Kemi med Biokemi (KOO041, KOO042, KOO081)
Laborationshandledare/Chemistry with Biochemistry (KOO041, KOO042, KOO081)
Laboratory instructor

Sidansvarig Publicerad: on 16 jan 2019.