Zhenhua Sun

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Zhenhua är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Urbana miljöer och system, på Chalmers.

Zhenhua forskar på hållbara dagvattensystem i staden (förkortas SuDSs på engelska), med specifikt fokus på modellering (bland annat statistik och hydrologisk modellering). Eftersom byggandet av vägar har negativa effekter på den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som den medför, är syftet att utveckla en modell som kan användas för att utforma SuDSs, t.ex. våtmarker och dammar. Sådana hållbara dagvattensystem kan kompensera för de negativa effekterna på biologisk mångfald som orsakas av vägbyggen, såsom ekotoxicitet av föroreningar, och därigenom främja den biologiska mångfalden längs vägarna.

Publicerad: to 15 aug 2019.