Per-Anders Carlsson

Professor; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Per-Anders Carlsson forskar inom material- och ytvetenskaper. Utgående från de gröna kemi- och ingenjörsprinciperna riktas nyfikenheten mot nya katalytiska material vars (molekylära) funktioner skräddarsys för tillämpningar inom miljöskydd och hållbar produktion av kemikalier, energibärare och mat. Genom att utveckla en fysikalisk-oorganisk kemigren skapas robusta katalysatorer som karakteriseras med tidsupplösta experimentella metoder i kontrollerade, men ändå realistiska, miljöer vid Chalmers och internationella forskningsanläggningar. Per-Anders är föreståndare för Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL) och aktiv inom Kompetenscentrum Katalys (KCK).

Nyckelord: Material- och ytvetenskaper; Fysikalisk oorganisk kemi; Grön kemi och katalys; Operando karaktärisering

Transportprocesser (KBT340, 7.5 hec)

Kursen vill ge en grundläggande förståelse av transport av impuls, värme ochmassa samt ge en inblick i hur dessa kunskaper tillämpas i kemitekniskasamman Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse av transport av rörelsemängd, värme och massa samt ge en inblick i hur dessa fenomen verkar både i vår cardag och inom kemi-, bio- och materialtekniken.

Produkter och processer i ett hållbart samhälle (KBT201, 7.5 hec)

Denna kurs introducerar ett stort område inom kemitekniken nämligen design av processer och produkter. Här används tidigare inhämtade kunskaper i termodynamik, energiteknik, kemisk apparat- och reaktionsteknik med betoning på vad en hållbar utveckling ställer för krav på produkter och processer. Därmed beaktas inte enbart de traditionella tekniska och ekonomiska kraven utan också samhälleliga krav på hållbarhet och miljö.

Grön kemi (KBT245, 7.5 hec)
I kursen förklaras principerna för grön kemi och efterbehandlingsmetoder med utgångspunkt i material- och molkylärkemi, samt alternativa lösningar för en hållbar utveckling. Förståelsenivån skall vara sådan att studenten i sin yrkesroll som ingenjör kritiskt skall kunna delta i diskussioner rörande val av metoder för ökad hållbarhet inom industriell produktion av kemikalier och bränslen samt att undvika miljöpåverkan orsakade av nedsmutsnings- och energirelaterade problem.  

Heterogenfaskatalys (FKBT210, 15 hec, doktorandnivå)
Kursens mål är att förmedla djupförståelse av moderna koncept och metoder inom katalys med en utvidgning mot experimentella analystekniker och tillämpningar av katalytiska teknologier. Den riktar sig till doktorander och erfarna materialforskare som har intresse av katalys och ytreaktioner. Deltagare skall efter avklarad kurs fått färdigheter att kritiskt analysera katalytiska reaktioner samt syntetisera och karakterisera katalytiska material på atomär skala. Vidare ges deltagarna kunskaper rörande design av relevanta katalysatorteknologier för industriella- och energirelaterade problem samt miljöförbättrande åtgärder. Ges hösten 2021.  

Se engelsk sida.

Doktorander                                                   Postdocs                                                   Forskare

Lic Eng Christopher Sauer                              PhD Felix Hemmingsson                          Dr Andreas Schaefer

Lic Eng Mengqiao Di

Lic Eng Yanyue Feng

MSc Alexander Nellessen

MSc Guido de Reijer

 


Alumni

PhD Sheedeh Fouladvand; PhD Emma C. Adams; PhD Xueting Wang; PhD Peter Velin

PhD Djamela Bounechada; PhD Natalia M. Martin

MSc Christian Vartia; MSc Henrik Ström; MSc Markus Happel; MSc Michael Nordström; MSc Jiaxu Yang; BSc Steffen Schluter; MSc Laura Batchelli; MSc Dazheng Jing; MSC Samuel Antonio Rosas Melendez; MSc Susanne Ryberg; MSc Dtefan Schernish; MSc Seyyedmajid Sharifvaghefi; BSc Cathrine Kempe; BSc Frida Almqvist; MSc Andreas Persson; MSc Farzin Jahangiri; MSc Mattias Englund; MSc Peter Velin; MSc Sara Brazzée; MSc Niclas Eriksson; MSc Fredrik Carlsson; MSc Jakob Dahlqvist; MSc Oscar Sundell; MSc Linfeng Li; MSc Yuqi Zhang; Pol Mestre; MSc Linnea Hammer úr Skúoy

Sidansvarig Publicerad: on 16 nov 2022.