Maths Karlsson

Docent, Kemi och Kemiteknik/ Energi och Material

Maths Karlsson är docent på Chalmers. Innan han påbörjade sin tjänst på Chalmers (2011), så var han anställd som forskare vid European Spallation Source i Lund (2008-2011), där han, ustationerad till Institut Laue-Langevin i Grenoble, Frankrike, ledde utveckligen av nya metoder för neutronspridningsstudier av väteinnehållande material. Han har också varit gästforskare vid Iowa State University (2004) och University of California - Santa Barbara (2012-2013). Hans forskargrupp inriktar sig mot studier av fundamentala nyckelegenskaper i funktionella - mest energirelevanta - material. Förutom gruppens traditionella fokus på protonledande oxider, vilka har potential att kunna användas som elektrolyter i framtida miljövänliga och effektiva bränsleceller, så utforskar gruppen även andra typer av väteinnehållande oxider, sådana som hydridjonledande oxidmaterial samt material som kan lagra väte. Gruppen är också verksam inom området luminescens och luminescerande material, som är av relevans bland annat för utvecklingen av vita LED-lampor. Ett gemensamt tema för forskningen är att utveckla en förståelse om kopplingen mellan materialens funktionella egenskaper, sådana som protonledning och luminescens, och deras atomära struktur och dynamik, och genom denna förståelse utveckla strategier/recept för nya material med bättre egenskaper. De primära verktygen för dessa studier innefattar för närvarande användandet, och utveckling, av olika typer av neutronspridningsmetoder, vibrationsspektroskopi och tekniker vid synkrotronljus- och frielektronlaseranläggningar.

Maths är medlem i Chalmers fakultetsråd och är vice ordförande för institutionskollegiet för institutionen för Kemi och Kemiteknik. Vidare är han ordförande för svenska neutronspridningssällskapet (SNSS) och är svensk delegat till European Neutron Scattering Association (ENSA).


Se vår poster, som beskriver en del om vår forskning.
Doktorandkurser

 • Neutronspektroskopi, FFY005 (3 ECTS). Kursen ger en introduktion till neutronspektroskopi, och faller inom ramen för den svenska forskarskolan inom neutronspridning (SwedNess), se också ww.swedness.se

Masterkurser

 • Syntes, struktur och egenskaper av fasta material, KOO093 (7.5 ECTS). - Det övergripande målet med den här kursen är att ge en god förståelse om syntes, struktur och egenskaper hos fasta inorganiska material, och att illustrera dess användningsområden. 
Kandidatkurser
 • Fysikalisk Kemi, LKT053 (9 ECTS). - Kursen skall ge grundläggande och vissa fördjupade kunskaper i fysikalisk kemi som fordras för fortsatta studier i kemi och kemitekniska ämnen. Den ska ge förståelse för hur gaser, vätskor, lösningar och blandningar uppträder under olika fysikaliska förhållanden. Vidare skall kursen ge grunder i kemisk termodynamik, termokemi och elektrokemi. Projektdelen skall ge träning i planering, ansvarstagande, handledning, kommunikation och presentation, som förberedelse för yrkeslivet.

Forskare

 • Dr. Peng Pan

Doktorander

 • Lic. Rasmus Lavén
 • MSc. Elena Naumovska
 • MSc. Ida Nielsen (Uppsala University, i samverkan med prof. Will Brant)
 • MSc. Lucas Fine (också affilierad med Institut Laue-Langevin, Grenoble, Frankrike)
 • MSc. Kanming Shi

Tidigare gruppmedlemmar

 • Dr. Aymen Yangui (Postdoc)
 • Dr. Laura Mazzei (PhD student, + postdoc)
 • Dr. Nico Torino (PhD student)
 • Dr. Carin Eklöf-Österberg (PhD student)
 • Dr. Yuan-Chih Lin (PhD student + postdoc)
 • Dr. Daria Noferini (PhD student)
 • Dr. Mikael Andersson (Postdoc)
 • Dr. Dariusz Wardecki (Postdoc)
 • Dr. Adrien Perrichon (Postdoc)
 • Dr. Suchinder Sharma (Postdoc)
 • MSc. Johannes Orstadius (MSc student)
 • Lic. Tobias Tingberg (Project worker)
 • MSc. Dharshani Ekanayake (MSc student)
 • MSc. Caroline Mburu (MSc student)
Forskargruppen har publicerat mer än 80 refereegranskade forskningsartiklar, såväl som flera överblicksartiklar (reviews) och bokkapitel. För en komplett publikationslista, se scopus eller liknande.
​​​​
​Se den engelska versionen

Sidansvarig Publicerad: fr 18 nov 2022.