Carl Johan Franzén

Docent,
Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik

Carl Johan Franzén är docent i bioreaktionsteknik. Han är ordförande för institutionskollegiet samt medlem i jämställdhets- och grundutbildningskommittéerna vid BIO-institutionen. Han är också studerandeombud vid Chalmers.

Hans forskning handlar om utveckling av robusta bioprocesser för produktion av biobaserade drivmedel, kemikalier och mikrobiella kulturer. Fokus ligger på samspelet mellan processförhållanden och mikrobiell fysiologi. Den främsta tillämpningen är avancerad fed-batch metodik för att möjliggöra bioetanolproduktion från lignocellulosa (s.k. 2:a generationens bioetanol) med hjälp av dynamiska matematiska modeller och fysiologiskt baserad styrning. Dessa metoder tillämpas också för biobaserad produktion av kemikaler, t.ex. mjölksyra, med hjälp av termofila bakterier. Han samarbetar också med industrin för att studera hur mikrobiella produktionsprocesser kan utformas och styras för att producera robusta startkulturer (mjölksyrabakterier) och probiotika (bifidobakterier). Hans forskning bidrar till lägre koldioxidutsläpp genom bättre nyttjande av restprodukter från skogs- och jordbruk för produktion av viktiga förnyelsebara drivmedel och kemikalier.
Carl Johan Franzéns undervisningsmetodik fokuserar på studentdrivna aktivititer kring biobaserad produktion och etik inom bioteknisk forskning och praktiska tillämpningar av bioteknik. Han är kursansvarig och examinator i kurserna KBT090 Industriell bioteknik och BBT010 Etik inom bioteknik. Han är ansvarig för laborationer och inlämningsuppgifter i KKR091 Bioreaktionsteknik och tränar studenter i att använda datorer för att simulera bioprocesser med hjälp av Matlab. Han bidrar även i BBT035 Teknisk mikrobiologi med kvantitativ analys av bioreaktorer.

Han undervisar även i den internationella doktorandkursen ”Industrial Biotechnology for lignocellulose based processes” som ges av avdelningen för industriell bioteknik vartannat år.

Han har också erfarenhet av föreläsningar och datorövningar inom t.ex. regressionsanalys, responsytemetodik, metabolisk fluxanalys och metabolic engineering.

Åren 2001 – 2016 var han Programansvarig för Bioteknikprogrammet, med ansvar för ekonomi, pedagogisk utveckling, kvalitetsuppföljning och strategisk programutveckling. Detta innefattade också ansvar för civilingenjörs-, kandidat- och masterexamen (MPBIO) i bioteknik.

Publicerad: ti 05 feb 2019.