jejenny_Jenny_Holmstrand

Jenny Holmstrand

  • Kommunikationspartner, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • Kommunikationspartner, Kemi och kemiteknik