Seminars

Hösten 2022

Alltid på onsdagar klockan 10 i MVL15 och i Zoom via https://chalmers.zoom.us/j/66742358464
20221005 kl 10.00-11.00 - Laura Fainsilber
Vad säger lärarstudenter om sin matematisk utveckling?
Abstract: How do teacher students describe their development in relation to mathematics during their university studies? This study, based on interviews with four graduating high school teachers, focuses on their recollection of changes in the way they approach mathematics. Students highlight a deeper interest in mathematics per se, with a progression from being satisfied when they found the right answer to a question, to further exploring aspects of a task and looking for connections. They find that they have a wider variety of ways to work with problems, so that they can continue in case one method fails. They also describe a change in attitude to new mathematical language and notation, from ignoring new notation or giving up when faced with it, to trying to interpret it. Student trace back their personal development to different courses in the program. One Mathematical modelling course, designed to make students solve complex problems and apply their knowledge in new contexts, is mentioned by all, but different students also refer to key sections from different courses in the program. Despite explicit question about concepts and mathematical understanding, students did not in general describe their development in terms of increased knowledge, nor did they talk about changes in identity as student or teacher. Instead, they emphasized changes in the process of working with mathematical tasks.
20221109 kl 10.00-11.00 - Xiaoshan Huang och Anna Holmlund
Contextualizing linear equations with rational numbers in simulation intervention
Abstract: Through simulations as interventions in vocational classes in secondary schools we want to see how students respond to two different contexts for linear equations with rational numbers (e.g. decimal numbers and negative numbers). Equation solving is commonly presented in school using the model of a balancing scale, which encourages balancing a positive (often discrete) number of things. Instead, we are constructing a simulation game, building on the number line and an electric circuit as models for equations. Our intention is to pilot this study and use pre and post assessments to see if this could help students in their understanding of linear equations with rational numbers.
20221207 kl 10.00-11.00 - Samverkansseminarium
Idéutbyte och samverkan mellan grupperna på Matematik och Fysik
Abstract: Vi samlar personer på Matematiska vetenskaper och på Institutionen för fysik som är intresserade av utveckling av och forskning kring lärande. Målet med seminariet är att börja dela erfarenheter och lära av varandra samt finna former för att fortsätta samverka. 

Våren 2022

Troligtvis i hybridform i MVL14 och i Zoom via https://chalmers.zoom.us/j/66742358464
20220420 kl 10.00-11.00 - Laura Fainsilber, Tommy Gustafsson och Samuel Bengmark
Vad alumner finner användbart och önskat av sin gymnasielärarutbildning i matematik.
Abstract: Alumner från tre svenska gymnasielärarutbildningar har tillfrågats vad i utbildningen som gynnat dem mest, och vad de tyckte saknades, med tanke på deras yrkesbehov. Fritextsvar från 93 respondenter har kategoriserats i sju kategorier: ledarskap, VFU, didaktik, undervisningsmetoder, bedömning, personlig utveckling och ämne. Resultaten visar att VFU anses vara mycket värdefullt och att alumnerna önskar att de hade lärt sig mer om klassrumsledarskap och metodik. Det finns inget som indikerar att alumnerna värdesätter teoretiska delar av utbildningen, inklusive examensarbetet, till skillnad från vad tidigare forskning visar är väsentligt och vad nationella regler kräver. Skillnader i svar mellan programmen diskuteras också och relateras till programmens egenskaper.
20220504 kl 10.00-11.00 - Jonas Bergman Ärlebäck, Linköpings universitet
Nedslag i den matematikdidaktiska forskningen med focus på Fermiproblem i en matematisk modellerings- och STEM-kontext
Abstract: I denna presentation diskuteras ett par olika nedslag i aktuell matematikdidaktisk forskning om Fermiproblem kopplat till matematisk modellering och STEM-undervisning. Utgående från olika perspektiv på interdisciplinär matematikundervisning belyses bland annat matematikens roll och funktion i STEM-undervisningen; speciellt hur enkla modellerings uppgifter i form av Fermiproblem kan användas för att knyta ihop de olika STEM-disciplinerna. Även det kombinerade design- och analysverktyget kallat FPAT (Fermi Problem Activity Template) presenteras och diskuteras.
20220601 kl 9.00-10.00 - Alice Kozakevicius (OBS - en timme tidigare än vanligt)
Origami och undervisning
Abstract: Jag skall ge några exempel på hur man kan använda origami i undervisningen av funktionsbegreppet och egenskaper som injektivitet, surjektivitet samt inversa funktioner och sammansättning. 

Hösten 2021

Troligtvis i hybridform i MVL14 och i Zoom via https://chalmers.zoom.us/j/66742358464
20210929 kl 10.00-11.00 - Laura Fainsilber och Johanna Pejlare
Programmering för lärande i matematik på ämneslärarutbildningen
Ges i hybridformat i MVL14 och i Zoom på ovanstående länk.
Abstract: TBA
20211020 kl 10.00-11.00 - Mikael Cronhjort och Yukiko Asami Johansson
Strukturerad problemlösning och kollegialt lärande för utveckling av lärares professionella kunskap
Abstract: Att överföra pedagogiska och didaktiska idéer från en kultur till en annan kan innebära både möjligheter och problem. Vi presenterar en analysmetod baserad på The anthropological theory of the didactic (ATD) för att studera hur lärare Sverige kan implementera idéer från den japanska undervisningsmetoden strukturerad problemlösning och för hur lärare kan bygga upp professionell kunskap.
Ges i hybridformat i MVL14 och i Zoom på ovanstående länk.
2021117 kl 10.00-11.00 - Damiano Ognissanti
A study of involuntary distance teachers’ experiences
Abstract: Damiano har nu slutfört studien om ofrivilliga distanslärare som han följde i övergången till distansundervisning i samband med pandemin våren 2020. Detta skall presenteras på Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar i Karlstad 25 november. Vi får här en förhandsvisning.  
20211215 kl 10.00-11.00 - Samuel Bengmark
Antagningsintervjuer till lärarstudier
Abstract: Min ambition är att under 2022 sammanställa data till en studie för att undersöka samvariation mellan resultaten på antagningsintervjuernas och studieframgång på Chalmers lärarutbildning. Vill ta nu ta er hjälp för att diskutera mina frågor och tänkta data.

Våren 2021

20210120 kl 10.00-11.00 i Zoom - Semir Becevic
Klassrumsbedömning i gymnasiet
Abstract: Vid seminariet kommer jag att presentera det arbete som ledde fram till min licentiatavhandling där jag använder grundad teori för att fånga lärares sätt att resonera och reflektera kring sin bedömningspraktik.
20210224 kl 10.00-11.00 i Zoom - Samuel Bengmark
Lärares syn på undervisningskompetenser
Abstract: Genom workshops med framförallt gymnasielärare och högskolelärare, men också en del lärarstudenter och ingenjörsstudenter, har jag samlat in data om vad de anser vara väsentliga förmågor som krävs för undervisning. På detta seminarium vill jag diskutera den metod jag använt hur jag analyserat materialet jag fått in.
20210331 kl 10.00-11.00 i Zoom - Peter Nyström, NCM och GU
Ett storskaligt projekt om matematikundervisning på lågstadiet
Abstract: Vid detta seminarium kommer jag att berätta om våra forskningsansatser och något om våra preliminära resultat. 
20210428 kl 10.00-11.00 i Zoom - Anna Holmlund
Elevers olika sätt att erfara linjära ekvationer med heltal och decimaltal
Abstract: Presentation av ett pågående doktorandprojekt. Studiens utformning kommer att beskrivas och möjliga sätt att rama in resultaten kommer att diskuteras.
20210512 kl 10.00-11.00 i Zoom - Samuel Bengmark (OBS tidigarelagt en vecka!)
Kriterieramverk för lärares befordran (Teaching standards) och undervisningskompetenser
Abstract: Vi kommer att betrakta några anglosaxiska kriterieramverk som används för att bedöma vilka lärare som skall befordras på grund av undervisningsskicklighet. Målet är att analysera dessa och jämföra deras innehåll i ljuset av undervisningskompetensmodell S2L. Detta är ett pågående arbete och jag vill diskutera med er hur jag börjat att genomföra arbete och vad jag sett hittills.

Hösten 2020

20200923 kl 10.00-11.00 i Zoom - Anna Holmlund, Cecilia Kilhamn
Duvals teorier om representationers roll i matematikdidaktik
Abstract: Vi kommer att diskutera Duvals artikel ” A COGNITIVE ANALYSIS OF PROBLEMS OF COMPREHENSION IN A LEARNING OF MATHEMATICS” från 2006. Vi kommer att diskutera de begrepp Duval presenterar där ”semiotiska representationer” är det mest grundläggande. Duvals teorier har en kognitiv utgångspunkt. Duval skriver: ” Starting from the paramount importance of semiotic representation for any mathematical activity, we put forward a classification of the various registers of semiotic representations that are mobilized in mathematical processes.” Seminariet innehåller en kortare presentation följt av diskussion kring begreppen och hur de tillämpas på de empiriska exemplen som ges i artikeln. Det är en stor fördel om deltagarna har läst artikeln i förväg. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10649-006-0400-z.pdf
20201021 kl 10.00-11.00 i Zoom - Damiano Ognissanti
En nyligen påbörjad studie om ofrivilliga distanslärares upplevelser.
Abstract: Under våren 2020 har jag genom kontinuerliga intervjuer följt ett antal universitetslärare i matematik som på väldigt kort varsel tvingats lägga om sin undervisning till distansundervisning pga av pandemin. Jag planerar nu att analysera min data för att kunna ge andra insyn i hur denna process har påverkat lärarna tankar. På detta seminarium skall jag berätta kort om vad jag sett hittills och hoppas få er hjälp med tankar om hur jag kan gå vidare. 
20201118 kl 10.00-11.00 i Zoom - Samuel Bengmark
Matematikens roll i matematikdidaktisk forskning
Abstract: Jag kommer att använda detta seminarier för att bearbeta några tankar kring matematikens roll i matematikdidaktisk forskning och pröva detta mot era perspektiv. Tex kommer jag att lyfta några generella aspekter på matematikens roll i matematikdidaktiken och några mer specifika exempel på områden och ramverk där forskarens matematiska kompetens kan spela in i olika omfattning. Eftersom vår forskarskola är unik med sina högre krav på matematikstudier vill jag också passa på att ägna en stund till att diskutera hur detta påverkar till exempel antagning, progression, avhandlingsarbete och fortsatta yrkesverksamhet för våra doktorander? Vi ses i Zoom: https://chalmers.zoom.us/j/65922809027
2021216 kl 10.00-11.00 i Zoom - Semir Becevic
Bedömning
Abstract: Jag kommer att prata om ATD och ”talet e” inledningsvis för att övergå till lärarnas bedömning/betygsättning av eleverna på gymnasiet. Vi ses i Zoom: https://chalmers.zoom.us/j/67409701720

Våren 2020

20200219 kl 9.00-9.45 i MVL15 - Samuel Bengmark
Kritiska aspekter som praktiknära forskningsobjekt
Abstract: I detta seminarium kommer vi att diskutera potentialen i att man som undervisande lärare i matematik har kritiska aspekter, så som det definieras inom variationsteori, som forskningsobjekt i praktiknära forskning kopplat till sin egen undervisning.
20200330 kl 10.00-10.45 i MVL15 - Anna Holmlund
Elevers lärande av formler med tre variabler
Abstract: Seminariet kommer inledningsvis kort att presentera matematikdidaktisk forskning om hur elever hanterar formler med flera variabler. Därefter kommer resultat från en pilotstudie presenteras med fokus att beskriva vilka aspekter som är kritiska då elever lär sig hantera formler med tre variabler.
20200428 kl 14.00-15.00 - Damiano Varagnolo, NTNU
Möteslokal:https://eu.bbcollab.com/guest/3c542a4185124e5ea6426b1cd17fc204
Modelling teaching and learning as a system
Abstract: We present a series of initiatives and results obtained in the last two years on teaching analytics, i.e., on modelling teaching in higher education using quantitative approaches that enable optimizing the teachers' effectiveness and efficiency. More precisely, we describe an interpretation of teaching and learning at the university level as a partially identifiable and controllable system, and an associated framework that enables taking a quantitative approach on how to collect, share, interpret, and use information about students' performance and teachers' didactic choices. We thus discuss some of the mathematical open problems associated to the modelling, identifying, and controlling this system, and describe how these initiatives are affecting the daily life at our institutions. Finally, we present our plans for developing effective and sustainable local, national and international collaborations among engineering teachers.
20200429 kl 10.00-10.45 i MVL15 - Alice Kozakevicius, UFSM
Möteslokal: https://chalmers.zoom.us/j/2151233943
A teaching experience with numerical calculus and domestic waste production
Abstract: "Why should we study numerical calculus?" This question has been repeated by undergraduate students in the mathematics teacher formation program at the Federal University of Santa Maria-UFSM, southern Brazil. In this talk, I tell an attempt to answer that question through an experience in teaching numerical calculus with a contextualized approach based on the domestic waste production. Undergraduate students were asked during the initial weeks of the course to estimate their daily amount of garbage. The information collected was considered as the input data for the numerical methods studied during the entire course. The students were also encouraged to ask their own questions about pollution, contamination and other environmental issues, while understanding the studied numerical schemes and the obtained outputs.
20200526 kl 13.15-14.00 i MVL14 - Laura Fainsilber
Möteslokal: https://chalmers.zoom.us/j/61247134691
Hur beskriver studenter sin matematisk resa?
Abstract: Jag kommer att rapportera om ett pågående projekt där jag intervjuat studenter vid slutet av gymnasielärarutbildningen om hur de upplever att de utvecklats som matematikutövare. Jag kommer även att sätta publiken i arbete med att beskriva universitetslärares förväntningar för hur studenterna utvecklas.

Hösten 2019

20191028 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Éva Fülöp
Strategi och problemlösning inom olika kunskapsområden

Abstract: Vi kommer att behandla: Strategibegreppets utveckling och användning i olika områden. Spelteorins användning under andra världskriget och sedan dess tillämpning inom ekonomi efter krigets slut. Strategins roll i problemlösning inom matematik. Exempel på några strategier inom matematisk problemlösning. Tankar om att göra det möjligt för alla att hantera det okända genom att undervisa om strategier.

20191118 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Anna Holmlund
Matematikdidaktisk forskning kring variabelbegreppet
Abstract: Inledningsvis ges en kort översikt av variabelbegreppets historiska utveckling. Större delen av seminariet kommer sedan att behandla några studier om elevers uppfattningar om det mångsidiga variabelbegreppet.
20191216 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Johanna Pejlare
Programmering i lärarutbildningen och på gymnasiet
Abstract:  Jag kommer att presentera ett nyligen påbörjat projekt kring den pågående implementeringen av programmering i gymnasieskolans matematik. Inom projektet samverkar ämneslärarutbildningen och en gymnasieskola. Vi avser dels att utveckla programmeringsinslagen inom ämneslärarutbildningen, dels att undersöka på vilka sätt programmering kan erbjuda möjligheter för lärande i matematik jämfört med en mer traditionell undervisning.  

ren 2019
20190128 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Samuel Bengmark
Modeller för undervisningskompetenser
Abstract: Under detta seminarium kommer jag att lyfta fram ett mängd olika modeller för undervisningskompetenser från litteraturen. De flesta av dem benämns inte som modeller av författarna varför jag också kommer att diskutera lämpligheten att använda modellbegreppet i detta sammanhang.
20190318 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Laura Fainsilber, Tommy Gustafsson och Samuel Bengmark
Läraralumners syn på sin utveckling
Abstract: Vi har samlat in svar från alumner från tre lärarutbildningar i matematik och kommer under detta seminarium beskriva det pågående analysarbetet. Just nu studerar vi alumnernas egna bedömningar av sin kompetens i nio olika dimensioner, både direkt efter genomförd utbildning och när enkäten fylldes i. I analysen ingår också svar på vad alumnerna anser bidragit till denna utveckling. Vi kommer att visa upp vår data och presentera några preliminära resultat.
20190408 kl 10.00-11.45 i MVL15 - Éva Fülöp
Learning to solve problems that you haven't learned to solve
Abstract: Students’ problem-solving ability is affected by learning of problem-solving strategies in mathematics. The studies presented aim to contribute to a deeper understanding of the relationship between problem-solving strategies and success in the mathematical problem solving. I investigated the effects of variation theory-based instructional design in teaching problem-solving strategies within a regular classroom and schedule.

Hösten 2018

20181126 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Laura Fainsilber
Thinking as Communicating, enligt Anna Sfard
Abstract: Jag kommer att sammanfatta Anna Sfards bok Thinking as Communicating och diskutera hur den kan inspirera vår syn på lärande i matematik. I boken argumenterar hon för att se en persons lärande som en utveckling i personens kommunikation (med sig själv eller med andra). Hon anser att detta synsätt hjälper oss att nysta upp gamla stora frågor, som t.ex. hur vi kan studera tal, abstraktion, missuppfattningar, inlärningssvårigheter eller förståelse. <
20181217 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Johanna Pejlare
Rizanesander’s Recknekonsten or “The art of arithmetic” – the oldest known textbook of mathematics in Swedish
Abstract: The first printed textbook in Swedish on arithmetic appeared in 1614, but already in 1601 the oldest known manuscript in Swedish on arithmetic was written by Hans Larsson Rizanesander (1574-1646). This manuscript, entitled "Recknekonsten" (The art of arithmetic), is an important cultural treasure in the early Swedish history of mathematics education. In this seminar we will investigate Rizanesander’s manuscript in its historical context, as well as possible influence on Rizanesander by other authors.

Våren 2018

20180226 kl 09.00-10.00 i MVL15 - Samuel Bengmark
Att undersöka en kompetensmodells användbarhet
Abstract: Vi har för programmet Lärande och ledarskap utvecklat en modell för undervisningskompetenser som fått namnet S2L. Vid detta seminarium kommer jag att beskriva mina tankar om hur jag kan säkerställas att den är användbar, till exempel att den är begriplig för andra, att man kan tolka slutsatser som följer av modellen och att dessa har relevans för verkligheten. För detta gör jag i studien jämförelser med andra modeller men också undersökningar av former av reliabilitet och validitet för att slutligen ge beskrivning av modellens tänkbara användningsområden och begränsningar, bland annat genom exempel.
20180326 kl 09.00-10.00 i MVL15 - Éva Fülöp
Matematisk problemlösning med programmering
Abstract: En dator behöver mycket exakta beskrivningar av procedurer den skall följa. För att kunna använda datorn som verktyg behöver därför en problemlösare kunna bryta ner sitt problem i en serie med instruktioner där varje steg, i varje fas, är till 100% klart beskrivet: inga osäkra val eller beslut återstår att fatta. Vi kommer att titta på några problem där programmering är ett effektivt sätt att lösa problemet. Problemen är tänkta för elever som går på gymnasiet men har inte lärt sig att programmera eller har mycket grundläggande kunskaper i programmering. Begrepp som diskuteras är bland annat flödesschema, algoritm, simulering.
20180416 kl 09-00-10.00 i MVL15 - Laura Fainsilber
Hurdan skall en lärarutbildning vara?
Abstract: Vi driver på MV tre olika lärarutbildningar (ämneslärarprogrammet, LoL, KPU med förhöjd studietakt). Samuel, Tommy och jag planerar en uppföljning av alumner. Vi vill få syn på styrkor och svagheter hos våra olika upplägg och se hur alumnerna reflekterar över sina kompetenser och kompetensutveckling. På seminariet diskuterar vad vi hoppas få syn på och vilka sorts frågor vi kan ställa.
20180521 kl 09.00-10.00 i MVL15 - Johanna Pejlare
Flexibilitet i ekvationslösning
Abstract: Under seminariet kommer jag att beskriva en pågående internationell studie om elevers strategier vid ekvationslösning. Matematisk flexibilitet definieras som kunskap om olika strategier vid lösandet av ett problem och förmågan att identifiera den mest effektiva strategin för ett givet problem. Tidigare studier lyfter fram att flexibilitet är en viktig komponent i den matematiska förmågan. I den pågående studien har drygt 800 elever på högstadie- och gymnasienivå från Sverige, Finland och Spanien fått lösa ekvationer som var designade så att de kunde lösas både genom en ”standardalgoritm” (distributiva lagen och därefter kombinera termer) och en ”innovativ” strategi, där färre steg behövs för att lösa ekvationen. Resultaten visar bland annat att svenska och finska elever visar flexibilitet i högre grad än de spanska eleverna samt att mer erfarna elever visar flexibilitet i högre grad än mindre erfarna. Vidare analyseras i vilken grad eleverna visar spontan flexibilitet samt förhållandet mellan flexibilitet och exakthet i lösningar.

Hösten 2017

20171218 kl 13.15-14.15 - Johanna Pejlare i MVL15
Algebra och geometri i den svenska matematikhistorien - exempel från Gestrinius (1600-tal) och Duhre (1700-tal)
Abstract: Vid seminariet kommer jag att ta upp några exempel på propositioner och bevis från Euklides Elementa så som de presenterades av Martinus Erici Gestrinius (1594–1648) och Anders Gabriel Duhre (1680–1739 eller 1681–1739). Gestrinius var den förste som publicerade en kommenterad utgåva av Elementa i Sverige (1637) och Duhre var den förste som publicerade en svensk översättning av delar av Elementa (1721). Av speciellt intresse är hur Gestrinius och Duhre väljer att använda sig av algebra i sina framställningar av Elementa, vilket vi kommer att titta närmare på vid seminariet.
20171023 kl 13.15-14.15 - Mikael Borke
Lärares matematiska kunskaper för undervisning
Abstract: Jag ska berätta om min kvalitativa studie där jag intervjuar lärare om deras matematiska kunskaper för undervisning om funktionsbegreppet.
20171009 kl 13.15-14.15 - Éva Fülöp
Strategier i matematisk problemlösning
Abstract: Syftet med denna studie är att öka förståelses strategiers roll i problemlösning i matematik. Vi studerar studentlösningar till två uppgifter från nationella provet i matematik 1C. Analysen ger att strategier lämnar olika möjligheter att lösa det givna problemet, men att ett bra val av strategi inte garanterar framgång.
20170918 kl 15.15-16.15 - Samuel Bengmark
Vad krävs för att lyckas i övergången från gymnasie- till högskolematematik?

Abstract: Vi har sökt efter olika faktorers relativa betydelsen för nybörjarstudenters framgång i matematikstudier på högskolan. Drygt 1000 studenter vid tre svenska universitet har svarat på enkäter vid programstart och efter ca ett års studier. Fyra faktorer synliggjordes i enkätsvaren. Dessa är självförmåga, motivationstyp, studievanor och föreställningar om matematik. Tillsammans hade de fyra faktorer ungefär samma prediktionskraft, på studenternas studieresultat på högskolan som studenternas gymnasiebetyg i matematik. Enskilt hade dessa faktorer generellt liten prediktionskraft för studieresultaten, men vissa faktorer framstod som mer väsentliga för studenter med låga gymnasiebetyg. Detta är ett samarbete med Hans Thunberg och Mikael Winberg.

Page manager Published: Thu 01 Dec 2022.