Seminarium
Evenemanget har passerat

Förutsättningar för effektiv återtillverkning av möbler i offentlig miljö

Under seminariet redovisar vi resultat från projektet ”Kartläggning av förutsättningar för effektiv återtillverkning av möbler i offentlig miljö”. Vi diskuterar även möjliga framtidsscenarier.

Översikt

Evenemanget har passerat
  • Datum:Startar 28 februari 2023, 11:00Slutar 28 februari 2023, 12:00
  • Plats:
    Online via Teams
  • Språk:Svenska

Återtillverkning innebär att begagnade möbler tas tillbaka av ursprungsproducenten och renoveras. Detta sker i liten utsträckning idag. Samtidigt ökar efterfrågan av återtillverkade produkter från kunder i offentlig sektor. Producentföretagen ser återtillverkning som en viktig fråga men saknar effektiva produktionsstrategier för att möta denna efterfrågan. I detta projekt kartlägger vi förutsättningarna via dialog med producentföretag, offentlig sektor och andra aktörer i form av workshops, möten och intervjuer. Vi kartlägger även den forskning som redan gjorts inom området. Återtillverkning förlänger livslängden på produkter, produktkomponenter och material och bidrar därmed till hållbar resursanvändning. Det bevarar speciellt träråvara och minskar behovet av ny träråvara och skogsavverkning. Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Medverkande organisationer i projektet: Chalmers, Linnéuniversitetet, Träcentrum i Nässjö, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Gemla möbler samt Gärsnäs.

Seminariet arrangeras online via Teams. Länk till seminariet

(om länken inte fungerar, kopiera denna: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFlMjY1NWEtY2ZhMy00MGRjLWE4NGUtN2M1Mjk4Y2YyNGIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229147a65-536d-43f9-b802-e0a1b5cf9dbf%22%2c%22Oid%22%3a%222bb7cd35-0e74-4ac5-9386-3ee55327f685%22%7d)

Ingen anmälan behövs!

Vill du ha en inbjudan till Teams via mail eller har en fråga, kontakta projektledare Mirka Kans.