Studentarbete
Evenemanget har passerat

Alexander Hani El-Zein och Erfan Parviz presenterar sitt examensarbete

Titel: Analys av risk för utmattningsskador på högspänningskablar vid fogning till havs

Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Maskinteknik

Opponent: Jim Johansson och Emil Pettersson

Översikt

Evenemanget har passerat

Examinator: Peter Hammersberg, IMS

Sammanfattning - Abstract
Globala förhållanden har tvingat mänskligheten att söka efter nya metoder till att generera förnybar el. I framkanten av detta befinner sig NKT HV Cables AB i Karlskrona med deras metod att generera el via vindkraftverk i så kallade Offshore vindkraftspark. El produceras av vindkraftverk som befinner sig till havs och transporteras till land med hjälp av högspänningskablar. Vindkraftverken befinner sig ute till havs och det innebär långa avstånd till land. Det krävs att högspänningskablarna måste skarvas och sammanfogas på fartyg.
Medan fogningsprocessen sker, hänger högspänningskablar från fartyget. Vågor och rörelser i fartyget utsätter kabeln för dynamiska rörelser i form av böjningar, därav dynamiska töjningar och spänningar. Dessa händelser kan leda till skada och därför är det oerhört viktigt att studera, analysera och förstå konsekvenserna. NKT har utvecklat en ny sensor som kan övervaka krökningsvariationer längs kabeln som sker under fogningsoperationen. Målet med detta arbete är att med hjälp av grafer och insamlade data från NKTs sensor göra en bedömning om kabeln utsätts för kritisk skada och resonera kring det. Dessa grafer framställs med hjälp av programmet MATLAB. Det är viktigt att säkra att ingen kritisk skada utsätts på högspänningskabeln som skulle kosta både tid och pengar för NKT.


Global conditions have forced humanity to look for new methods to generate renewable energy. At the forefront of this innovation is NKT HV Cables AB in Karlskrona with the promising as well as effective method to generate electricity through wind turbines in areas named Offshore wind turbine parks. Large quantities of electricity are produced through wind turbines that are located at sea which need transportation to land via high voltage cables. To maximize this energy production, more and more wind turbines are located further out at sea which means that high voltage cables need to be jointed on a vessel at sea. The jointing operation can take several days, during this process, the cable is hanging from the vessel which can cause damage. Waves and movement of the vessel can cause bending motions along the cable which can be problematic for a longer period. It is necessary to ensure that no critical damage is not induced on these high voltage cables as it can cost the company not only precious time but also a lot of money. NKT has developed a new sensor that can monitor bending variations during a jointing operation. The goal of this thesis is to develop the process and provide graphs used by data from the sensor, that can be analyzed and finally discuss the possible damage. MATLAB is used in order to produce the plots and graphs.


• Keywords: Life cycle analysis, LCA, XPI, stator-injector, fuel system, diesel engine, methodology