Workshop
Evenemanget har passerat

Vad innebär hållbar dagvattenhantering?

Bild 1 av 1
Hamnkanalen vid Södra Hamngatan med Chalmersska huset
Välkommen till Chalmersska huset

Välkommen till en workshop anordnad av parterna inom VA-teknik Södras expertområden för dagvattenkvalitet och urbana avrinningar.

Översikt

Evenemanget har passerat
Trippus anmälning (Öppnas i ny flik)

Under workshopen belyser vi aktuella och centrala frågor inom hållbar dagvattenhantering och knyter tillsammans ihop forskning och utveckling med branschens behov. Workshopen är öppen för dig som arbetar med frågor kopplade till dagvattenhantering och vi ser gärna deltagare med olika ingångar till frågan – konsulter, myndigheter, offentlig sektor och övriga med intresse för dagvatten.

Workshopen är ett gemensamt arrangemang mellan Chalmers (institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik) och Lunds tekniska högskola, inom ramen för samarbetet VA-teknik Södra. 

Anmäl dig senast 10 april! Workshopen är kostnadsfri men om inte avanmälan sker i tid (senast 17 april) kommer vi att fakturera 1000 kr. Antalet deltagare är begränsat till 65 platser.

 

Introduktion 

Behovet av att utveckla lösningar för att hantera höga dagvattenflöden i stadsområden över hela världen är uppenbart på grund av konsekvenserna av klimatförändringar, såsom torka och extrema regn, där de senare kommer att orsaka mer omfattande översvämningar i städer i en närliggande tid. Därför kommer urbana miljöer att bli alltmer beroende av effektiv dagvattenhantering för att förhindra översvämningar och minska föroreningsbelastningar till mottagande vattendrag. Dagvattenlösningar måste följaktligen klara av både stora vattenmängder och samtidigt klara av att effektivt rena förorenat vatten under både perioder av torka eller perioder med mer kraftiga regn.

Vi har också en cocktail av nya miljöföroreningar som mikroplaster, metaller och organiska miljögifter som släpps ut i stadsmiljöer och utsläppen är särskilt höga i trafikerade områden. Även om den största andelen av dagvatten i urbana miljöer transporteras orenat till mottagande vattendrag, har detta lett till utökade möjligheter och till att olika tekniker har utvecklats för att behandla dagvatten lokalt. Forskning som stöder utvecklingen av innovativ och effektivare teknik för att hantera och rena dagvatten är akut nödvändig för att möta kraven på hållbar utveckling av stadsmiljöerna.

Välkomna önskar arrangörsgruppen från Chalmers och Lunds tekniska högskola bestående av Ann-Margret Strömvall, Salar Haghighatafshar, Mia Bondelind och Sara Roth!

 

Detaljerat program för dagen

(med reservation för eventuella ändringar)

09.00 – 09.30

Registrering och kaffe med fralla

 

09.30 – 09.40

Välkommen!

 

Moderator Lena Blom Kretslopp och vatten/Adjungerad professor Chalmers

Ann-Margret Strömvall Professor Chalmers Salar Haghighatafshar Forskare Lund

 09.40 – 10.40

 

 

 

 

 

 

 

Inspiration!

Övergripande om dagvatten i VA ur ett behovsperspektiv

 

Utmaningen att nå miljökvalitetsnormer i en stadsmiljö

 

Planering för skyfall utifrån ett riskbaserat perspektiv 

 

Juridiska aspekter av hållbar dagvattenhantering

 

Henrik Aspegren VD Sweden research 15 min

 

Linnea Adiels Lundberg Kretslopp och vatten Göteborg 15 min

 

Mattias Salomonsson, SWECO 15 min

 

Maria Holmgren, Senior miljöjurist, Svenskt Vatten 15 min

10.40 – 10.55

Mingelpaus 

10.55 – 12.30

Dagvattenkvalitet och återvinning av dagvatten

 

Organiska föroreningar och mikroplaster i vägdagvatten

 

Gatusopning och diken- Mikroplaster och organiska föroreningar

 

DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering. Med exempel på mikroplast från regn till recipient

 

 

Innovativa tekniker och systemlösningar för rening av dagvatten i Göteborgs kommun

 

Innovativa regnbäddar för hållbar och effektiv rening av urbant dagvatten förorenat med mikroplaster, organiska miljögifter och metaller

 

Dagvattenrening med keramiska membran för vattenåteranvändning

Diskussion kring runda bordet 30 min

 

Korta föredrag med diskussionspass och interaktion

 

Professor Ann-Margret Strömvall Chalmers 10 min

 

Industridoktorand Maria polukarova vid Chalmers och VTI 10 min

 

Biträdande professor Heléne Österlund och Professor Maria Viklander, Luleå tekniska universitet och Dag&Nät        15 min

 

Adjungerad forskare vid Chalmers och Kretslopp och Vatten Göteborg Helen Galfi 10 min

 

Doktorand Glenn Johansson Chalmers 10 min

 

 

 

Tobias Hey Forskare vid Lunds tekniska högskola 10 min

 

12.30 – 13.30

Lunch

 

13.30 – 15.00

Urbana avrinningar och översvämningsproblematik

 

Översvämningsproblematik i Göteborg

 

Samverkan av regn, havsnivå och flöde i en kuststad ur ett översvämningsperspektiv

 

Användning av AI i simulering av ledningsnätsbeteende

 

En hållbar klimatanpassning av framtidens städer: utvärdering av scenarier för implementering av blå-grön infrastruktur på avrinningsområdesnivå

 

Transportprocesser och förekomst av mikroplaster från trafik i dagvatten

 

Hållbar dagvattenhantering i ett förändrat klimat - optimering av dagvattenbrunnar

 

Diskussion kring runda bordet 30 min

 

Korta föredrag med diskussionspass och interaktion

 

Kretslopp och vatten Göteborg 10 min

 

Industridoktorand Sara Roth, Lunds Tekniska Högskola 10 min

 

 

Post-doc Salar Haghighatafshar, Lunds Tekniska Högskola 10 min

 

Professor Godecke Blecken Luleå tekniska universitet och Dag&Nät        10 min

 

 

 

Doktorand Elly Gaggini Chalmers         10 min

 

Docent Mia Bondelind Chalmers 10 min

15.00 – 15.30

Summering

Sammanfattning moderator

 

 Alla

15.30 – 16.00

Kaffe och mingel