Anstånd och uppskov

Det är under vissa omständigheter möjligt att skjuta upp studiernas påbörjande om du är antagen. Det är Chalmers antagning som tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan och meddelar sökande beslutet skriftligen via e-post.

Om du istället vill lämna återbud kan du göra det via "Mina sidor" på antagning.se.
Läs mer på antagning.se

UPPSKOV

Uppskov beviljas inte för någon med svenskt personnummer.
Mer information om Chalmers obligatoriska webbregistrering på kurser inom ditt program får du i ditt antagningsbesked och i de nyhetsbrev som skickas ut av Chalmers. Villkor och instruktioner publiceras under Studier >> Ny student >> på Chalmers Studentportal inför varje aktuell läsårsstart.

Saknar du svenskt personnummer?

För dig som saknar ett svensk personnummer krävs det att du aktiverat ditt unika studentkonto innan du kan webbregistrera dig på kurser inom ditt program. Om du inte kan delta vid utdelningen av studentkonto innan terminsstarten och det finns risk för att du inte kan genomföra den obligatoriska kursregistreringen i Ladok i tid, måste du ansöka om uppskov. Du måste ansöka i god tid, dock senast sista dag för kursregistreringen i Ladok. Endast den som ansökt och beviljats uppskov av Chalmers antagning kan behålla sin plats.

I ansökan ska du ange:

  • att ärendet gäller ett "uppskov med den obligatoriska kursregistreringen i Ladok inför terminsstarten"
  • att du saknar svenskt personnummer
  • ditt för- och efternamn, personnummer samt anmälningsnummer (från antagning.se)
  • vilket program du är antagen till

Ansökan kan endast göras om du blivit erbjuden en utbildningsplats, samt tackat ja till denna på antagning.se

Kontrollera att den epostadress du själv uppgivit på dina sidor på antagning.se är aktuell och bevaka att du erhåller ett svar från Chalmers antagning.

Platserbjudandet stryks omgående om kursregistrering saknas efter sista dag för obligatorisk kursregistrering i Ladok. Det enda undantaget gäller den som har beviljats uppskov av Chalmers antagning.

ANSTÅND

Ett beviljat anstånd innebär att du skjuter upp studiernas påbörjande ett helt läsår till nästa läsårsstart. Beslutet är villkorat, läs det noga och följ instruktionerna inför nästkommande år.

Särskilda skäl

Anstånd beviljas endast när skälet medför hinder att studera termin 1 på en ny utbildning. Gäller det termin 2 eller senare termin i utbildningen ansöker du istället om studieuppehåll. Anstånd med att påbörja studierna medges om särskilda skäl finns. Sådana särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Särskilda omständigheter kan vara t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12§ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Skälet ska kunna styrkas med intyg.


För att ansöka om anstånd skriv till Chalmers Registrator: registrator@chalmers.se.
Du ska ange ditt skäl, dina personuppgifter och kontaktuppgifter samt bifoga intyg som styrker skälet. Det går bra att bifoga intyg som en digital fil eller att skanna in det. Ansökan kan endast göras om du blivit erbjuden en utbildningsplats, samt tackat ja till denna på antagning.se. Ansökan ska vara högskolan tillhanda snarast efter det att skälet uppstått dock senast sista dag för registrering på aktuellt utbildningsalternativ. Anstånd beviljas inte retroaktivt.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 07 aug 2019