Anstånd med studierna

Det är under vissa omständigheter möjligt att skjuta upp studiernas påbörjande om du är antagen. Det är Chalmers antagning som tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan och meddelar sökande beslutet skriftligen via e-post.

Om du istället vill lämna återbud kan du göra det via "Mina sidor" på antagning.se​.

ANSTÅND till nästa läsår

Ett beviljat anstånd innebär att du skjuter upp studiernas påbörjande ett helt läsår till nästa läsårsstart. Beslutet är villkorat, läs det noga och följ instruktionerna inför nästkommande år.

Särskilda skäl

Anstånd beviljas endast när skälet medför hinder att studera termin 1 på en ny utbildning.

Gäller det termin 2 eller senare termin i utbildningen ska du istället ansöka om ett studieuppehåll.

Anstånd med att påbörja studierna medges om särskilda skäl finns. Sådana särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Särskilda omständigheter kan vara t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12§ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Skälet ska kunna styrkas med intyg.

Anstånd beviljas inte för volontärtjänst, praktikplats eller skäl gällande bostad och ekonomi.

Begränsning
Anstånd beviljas inte retroaktivt och inte för avgiftsskyldig student som inte betalat studieavgiften inom föreskriven tid (platserbjudandet har upphört att gälla).

Den som har beviljats anstånd kan ej påbörja studierna (ta sin utbildningsplats i anspråk) under anståndstiden utan synnerliga skäl samt om plats kan erbjudas.

Ansökan

I ansökan som du skickar via epost till Chalmers Registrator: registrator@chalmers.se ska du ange:
  • att ärendet gäller "ansökan om anstånd till nästa läsår"
  • ditt för- och efternamn, personnummer samt anmälningsnummer (från antagning.se)
  • vilket program du är antagen till
  • ditt skäl för att ansöka om anstånd
  • du ska bifoga intyg som styrker skälet
Det går bra att bifoga intyg som en digital fil eller att skanna in det. Ansökan kan endast göras om du blivit erbjuden en utbildningsplats, samt tackat ja till denna på antagning.se. Ansökan ska vara högskolan tillhanda snarast efter det att skälet uppstått dock senast sista dag för registrering på aktuellt utbildningsalternativ.

Sidansvarig Publicerad: må 02 maj 2022.