Anstånd och uppskov

Det är under vissa omständigheter möjligt att skjuta upp studiernas påbörjande. Det är Chalmers antagning som tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan och meddelar sökande beslutet skriftligen via e-post.

ANSTÅND

Anstånd innebär att skjuta upp studiernas påbörjande till nästa läsår. Ett anstånd har inte beviljats förrän sökande meddelats skriftligen (via e-post).

Du kan begära anstånd i nedanstående två fall:
1. Du har garantiplats efter fullföljt Tekniskt basår

Den som antagits till garantiplats efter fullföljt basår på Chalmers kan beviljas anstånd med studiernas påbörjande till nästkommande läsår. Anståndet gäller endast anvisad garantiplats. Ansökan om anstånd ska vara Chalmers Antagning tillhanda senast sista dag för komplettering (aktuellt datum publiceras på antagning.se).

2. Särskilda skäl
Anstånd kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Det kan exempelvis handla om sociala eller medicinska orsaker. Det skäl som den sökande åberopar ska kunna styrkas med intyg. Ansökan och intyg om ska vara Chalmers tillhanda snarast möjligt efter det att skälen till förhinder uppkommit (samt innan den obligatoriska uppropsdagen).

Blankett för ansökan om anstånd

För att ansöka om anstånd ska du använda denna blankett:

Anstånd med studiestart.pdf

Du som tidigare beviljats anstånd: Ta din plats i anspråk!

Du som tidigare beviljats anstånd har fått instruktioner i ditt beslut om hur du kan ta din plats i anspråk. Det krävs alltid en ny anmälan till samma programalternativ på antagning.se. Du ska även ladda upp beslutet på ditt personliga konto/mina sidor eller skicka in en kopia ditt anståndsbeslut. till Antagningsservice (UHR).Beslutet måste vara tillhanda senast sista dag för anmälan.

UPPSKOV

Undervisningen på Chalmers utbildningar påbörjas i och med terminsstarten. Innan terminsstart har Chalmers ett obligatoriskt uppropstillfälle för samtliga grundnivåprogram samt tekniskt basår. För program på avancerad nivå (masterprogram) sammanfaller det obligatoriska uppropstillfället med dagen för terminsstarten.

Aktuella datum för upprop, terminsstart och läsårstider hittar du på Chalmers Studentportal. Tänk på att du själv måste välja rätt läsår i tjänsten.
Läsårstider i Studentportalen

Grundnivå och Tekniskt basår
Du som antagits till ett program på grundnivå eller tekniskt basår måste ansöka om uppskov om du inte kan närvara vid det obligatoriska uppropet. Efter uppropet stryks platserbjudandet för den som uteblivit.

Sjöbefäl 60 hp (klass VII)
Studiestart samt obligatoriskt upprop för Sjöbefäl 60hp (klass VII) är den 28/8 2017. Uppskov kan längst beviljas t o m 30/8 2017 (30/8 sista dag att registrera sig på Studentcentrum under ordinarie öppettid för att ta sin plats i anspråk). Studierna ska påbörjas samma dag .

Avancerad nivå (masterprogram)
Du som antagits till ett masterprogram med behörighetsgivande förutbildning från annat lärosäte än Chalmers måste ansöka om uppskov om du inte kan närvara vid det obligatoriska uppropet.
 
Du som antagits till ett masterprogram med behörighetsgivande förutbildning från Chalmers måste använda tjänsten "Bekräfta din plats" i Studentportalen. Tjänsten ersätter uppropstillfället. Mer information finns på Studentportalen.

Ansökan om uppskov

I din ansökan ska du ange att

  • ditt ärende gäller ansökan om uppskov med det obligatoriska uppropet
  • för- och efternamn, personnummer samt
  • uppgift om vilket program du är antagen till.

Ansökan ska vara Chalmers Antagning tillhanda snarast möjligt efter det att skäl uppkommit, dock senast på uppropsdagen. Uppskov med det obligatoriska uppropet kan endast beviljas av Chalmers Antagning och är beviljat först då skriftligt besked skickats. Uppskov beviljas ej i efterhand.

Ansökan skickas via epost till antagning@chalmers.se


Akuta skäl

Om skäl uppkommer akut i under den obligatoriska uppropsdagen kontaktas Chalmers Antagning snarast möjligt på telefon: 031-772 25 90 eller e-post antagning@chalmers.se

Du ska kunna styrka ditt skäl.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 09 dec 2016