Dispens (undantag) från behörighetskrav

Med dispens avses att Chalmers i undantagsfall kan bevilja ett undantag för en sökande till en viss utbildning vad gäller behörighetskraven.

Läs mer på sidan Reell kompetens och undantag.

En blanketten för ansökan om prövning av undantag och reell kompetens finns på antagning.se

Blanketten samt eventuella intyg och egen motivering ska laddas upp på kontot som en kompletteringar till anmälan. De omständighet sökande åberopar som skäl ska tydligt beskrivas och motiveras av den sökande själv i en separat bilaga. Varje ärende handläggs individuellt och ett beslut om dispens gäller endast för ett specifikt program och en specifik antagningsomgång.
Ansökan om prövning av dispens ska vara antagning.se (ditt konto/dina sidor) tillhanda senast sista dag för anmälan (ytterligare kompletteringstid medges ej och sen ansökan beaktas ej).

Kontakt

Chalmers antagning
tel: 031-772 2590
e-post: antagning@chalmers.se

Avser du istället att göra en ansökan om antagning pga särskilda skäl?

I undantagsfall kan en behörig sökande antas med ett lägre meritvärde än vad som krävs vid urvalet till aktuellt program. Ansökan görs via epost och prövningen görs av Chalmers antagning. Det är viktigt att förtydliga i ansökan vilket skäl som åberopas. Ansökan ska inte avse undantag från ett behörighetskrav. Den sökande ska ha anmält sig till ett Chalmersalternativ i första hand. Sen ansökan om antagning pga särskilda skäl beaktas inte.
Ansökan om prövning ska vara Chalmers Registrator tillhanda senast sista dag för anmälan (obs inte sista dag för komplettering). Mer om detta läser du om på sidan
Statistik och Urval - vem kommer in?

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 09 aug 2017