Dispens (undantag) från behörighetskrav

Med dispens avses att Chalmers i undantagsfall kan bevilja ett undantag för en sökande till en viss utbildning vad gäller behörighetskraven. Chalmers använder vanligtvis det generella begreppet undantag istället för dispens. Mer om hur du kan ansöka om att få ett eventuellt undantag prövat kan du läsa om på
Reell kompetens och undantag.
Blanketten för undantag och reell kompetens är densamma (delad) och finns på
antagning.se

Ansökan om att få ett undantag prövat av Chalmers ska skickas som en komplettering till den sökandes anmälan till en utbildning. Ansökan ska om möjligt styrkas med intyg och de omständigheter sökande vill åberopa som skäl ska tydligt beskrivas och motiveras av den sökande själv.

Varje ärende bedöms och behandlas individuellt och beslut om dispens gäller bara för ett specifikt program och en specifik antagningsomgång.

Anmälan till programmet görs via antagning.se

Ansökan om prövning av dispens ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista dag för anmälan (ytterligare kompletteringstid medges ej och sen ansökan beaktas ej).

Kontakt
Chalmers antagning
tel: 031-772 2590
e-post: antagning@chalmers.se


Avser du istället avsteg i enskilt fall vid speciella omständigheter (särskilda skäl)?

Ansökan om avsteg i enskilt fall kan även benämnas ansökan om särskilda skäl eller ansökan om prövning. Om detta kan du läsa på
Statistik och Urval - vem kommer in?

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 18 aug 2016