Reell kompetens och undantag

Saknar du formell behörighet för den utbildning du planerar att anmäla dig till på Chalmers? Anser du att du på grund av andra meriter har förutsättningar att klara utbildningen? Då kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad.

Så här gör du
Ansökan (separat handling) om prövning av reell kompetens av ett eller flera behörighetskrav till en utbildning ska vara tillhanda senast sista dag för anmälan (anmälan görs till program på antagning.se senast 15 april inför start till hösten och senast 15 oktober inför start till våren).

Ansökan om prövning av reell kompetens ska vara komplett, dvs inkludera ifylld blankett och de underlag* som du åberopar bör prövas. Sent inkommen och inkomplett ansökan beaktas ej.

Ansökan om beviljande av undantag (en dispens) från gällande behörighetskrav görs på samma blankett, mer information hittar du nedan.

*) Det enda underlag som du kan komplettera med efter sista anmälningsdag är gymnasie- eller komvuxmeriter som krävs för grundläggande eller särskild behörighet till sökt utbildningsalternativ. Detta gäller dock enbart i det fall då merit (betyg) utfärdas efter 15 april respektive 15 oktober och vilken är Antagningsservice tillhanda senast sista dag för komplettering (se viktiga datum på antagning.se). Högskoleprovsresultat registreras alltid automatiskt och är ingen komplettering.

Avsteg i enskilt fall vid speciella omständigheter (särskilda skäl)
Ansökan om avsteg i enskilt fall kan också benämnas ansökan om särskilda skäl och är inte detsamma som reell kompetens eller undantag (dispens). Om detta kan du läsa på sidan Statistik och Urval - vem kommer in?

Ansökningsblanketten

I anslutning till anmälningssidan på antagning.se finns en blankett för reell kompetensprövning (eller undantag) tillgänglig.

På blanketten ska du enbart ange de utbildningsalternativ du ansöker om prövning för. Blanketten ersätter inte anmälan på antagning.se Ange mycket tydligt vilket behörighetskrav du inte uppfyller men vill prövas emot eller om du ansöker om beviljande av undantag (en dispens).

Utöver blanketten ska du bifoga ett personligt brev samt dokument som kan styrka dina egna uppgifter så långt som möjligt. Det kan vara arbetsgivarintyg, betyg och/eller bedömningar från andra personer som känner dig väl (dock ej din närmaste familj).

Det är viktigt att du utförligt besvarar följande frågor i ditt personliga brev:

 1. Vilka speciella kunskaper anser du dig ha förvärvat som motsvarar behörighetskraven i fråga?
 2. Hur har du skaffat dig dessa kunskaper?
 3. Ge exempel på hur du idag använder dig av den kunskapen. (Allmän erfarenhet är inte tillräckligt).
Ansökningsblanketten samt bilagor (med för- och efternamn samt personnummer på samtliga sidor!) skickas till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Ansökan och bilagor ska vara tillhanda senast sista dag för anmälan (anmälan görs till program på antagning.se senast 15 april inför start till hösten och senast 15 oktober inför start till våren). Sent inkommer ansökan samt bilaga beaktas ej.

Vad är skillnaden mellan reell kompetens och undantag?

 • Reell kompetens är en egen behörighetstyp. Reell kompetens innebär inte att du erhåller ett meritvärde, du placeras inte heller i en egen urval(kvot)grupp.
 • Du måste ha ett meritvärde att konkurrera med eftersom det råder platsbrist till samtliga utbildningsalternativ på Chalmers.
 • Du behöver ett meritvärde (från ex avslutat fullständigt gymnasium eller från ett giltigt högskoleprov). Däremot får du inget tillägg eller justering pga. ett reell komptensbeslut (bedömning).
 • Vid ett reell kompetensbeslut har de befintliga kunskaperna identifieras, bedömts och kan då värderas och få ett erkännande, som kan innebära att du blir behörig till sökt utbildningsalternativ.
 • Undantag innebär istället att högskolan beviljar dig möjligheten att konkurrera om en plats utan viss behörighet, det gäller oftast visst utbildningsalternativ och enbart vid det tillfället. Undantag (dispens) tillämpas mycket restriktivt.

Vad innebär en reell kompetensprövning?

 • Det prövas om sökande har reell kompetens för sökt utbildningsalternativ eller kan beviljas undantag för avsaknaden av det aktuella behörighetskravet. Detta görs innan studiernas påbörjande.
 • Antagningsenheten gör en helhetsbedömning av alla inskickade meriter, inte bara studiemeriter. De prövar om den samlade kompetensen ger den sökande förutsättningar att klara av den sökta utbildningen.
 • I helhetsbedömningen beaktas relevanta meriter (erfarenheter och/eller kunskaper) som kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.
 • Det är viktigt att meriterna som utgör underlaget för bedömningen ska påvisa ett resultat av ett tidigare lärande. Allmän erfarenhet är inte tillräckligt. Sökande ska kunna exemplifiera tillämpningen av kunskapen.
 • Kraven för grundläggande behörighet genom reell kompetens finns redovisade nedan under rubriken Grundläggande behörighet samt på antagning.se
 • Tillgodoräknande av kurs kan endast prövas efter påbörjad utbildning på Chalmers. Tillgodoräknande av kurs kan grundas på tidigare akademiska studier eller reell kompetens.

Vilka regelverk styr Chalmers handläggning och beslut?

Högskoleförordningen
Enligt 7 kap. 5§ första stycket högskoleförordningen har den grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på ​grundnivå och som vänder sig till nybörjare som:
(5.) genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det är lydelsen ”praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet” som ligger till grund för högskolans skyldighet att pröva om sökande utan formella meriter kan ha reell kompetens för sökt utbildning.

Grundläggande behörighet

Chalmers följer SUHF:s rekommendation (REK 2009:2) om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet. Du kan också läsa om reell kompetens på antagning.se

Behörighetskraven är följande (med lägst betyget Godkänt alternativt E)

 1. Svenska/Svenska* som andra språk A + B eller Svenska/Svenska* som andra språk 1, 2 och 3
 2. Engelska* A eller Engelska* 5 och 6
 3. Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 4. Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b
 5. samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder (Du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas.)**

I samtliga fall prövas reell kompetens alltid mot den sökta utbildningen.

*) Observera att behörighetskraven för viss nivå i Svenska och Engelska inte ingår i en eventuell reell kompetensprövning. Chalmers hänvisar istället till de tillgängliga och erkända prövningsmöjligheter och test som finns. Chalmers centrala studievägledning kan ge upplysning om dessa. Som ex kan nämnas; Prövningsenheten, TISUS-test, Engelsktest som ex IELTS och TOEFL. Erkända test och krav på nivå finns i Bedömningshandboken.

**) Du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Deltid kan anges i timmar, dagar eller i procent. Kravet på minst halvtid gäller inte bara ett jobb; du kan ha flera olika arbeten samtidigt. Arbetstiden under perioden ska då vara minst halvtid, det vill säga i snitt 19 timmar/vecka. All arbetstid räknas som arbetslivserfarenhet. Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden och du kan ha flera arbeten samtidigt. Det viktiga är att arbetstiden sammanlagt uppgår till minst halvtid under den period det gäller.


Kontakta
​​Studentcentrum för allmänna frågor om Chalmers och Chalmers utbildningar
E-post: studentcentrum@chalmers.se
Tel: 031-772 3250

Chalmers antagning för frågor om din ansökan om reell kompetens
E-post antagning@chalmers.se
Tel: 031-772 2590 (vard 10-11)

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 12 nov 2015