En annan väg till behörighet? Reell kompetens

Saknar du formell behörighet för den utbildning du planerar att anmäla dig till på Chalmers? Anser du att du på grund av andra meriter har förutsättningar att klara utbildningen? Du har möjlighet att ansöka om prövning av din reella kompetens mot den utbildning du har sökt till i tid på antagning.se.

Läs mer om en annan väg till behörighet på antagning.se

Läs mer om hur du ansöker om prövning av reell kompetens på antagning.se och längre ner på den här sidan.

Reell kompetensprövning?

Förbered din ansökan i god tid

Reell kompetens kan prövas för såväl grundläggande som särskild behörighet.
För att ansökan ska anses komplett krävs att du laddar upp ansökningsblankett, ett personliga brev och dokumentation som på olika sätt styrker det du själv anser att du har lärt dig. Observera att det ska vara relevant för de behörighetskrav som du formellt saknar.
Du måste ladda upp en ansökan samt dokumentation som styrker det du vill få prövat, senast sista dag för anmälan. Sista dag för anmälan innebär att du måste ha laddat upp dokumentationen på ditt konto på antagning.se senast 15/4 om du söker till en hösttermin och senast 15/10 om du söker till en vårtermin. Den kompletteringstid som avser gymnasiala och akademiska meriter gäller inte vid ansökan om prövning av reell kompetens.
Du kan inte ansöka om prövning av reell kompetens i samband med en sen anmälan till Chalmers (de fall där anmälan är öppen efter ordinarie anmälningstid i antagningsomgången).

Ansökningsblankett, personligt brev och dokument (intyg)

Blanketten finns på den här sidan. På blanketten ska du enbart ange de utbildningsalternativ du ansöker om reell kompetensprövning för. Ange mycket tydligt vilket specifikt behörighetskrav du formellt inte uppfyller men vill prövas för. Du ska bifoga ett personligt brev samt dokument eller intyg som kan styrka dina egna uppgifter så långt som möjligt.
Du ska kunna motivera och beskriva dina förutsättningar för att klara av sökta studier. För att visa på din samlade kompetens kan du ladda upp handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.  Det kan vara arbetsgivarintyg, andra intyg, betyg  eller bedömningar från andra personer som känner dig väl (dock ej din närmaste familj).

Det är viktigt att du utförligt besvarar följande frågor i ditt personliga brev:

 1. Vilka speciella kunskaper anser du dig ha förvärvat som motsvarar behörighetskraven i fråga?
 2. Hur har du skaffat dig dessa kunskaper?
 3. Ge exempel på hur du idag använder dig av den kunskapen. (Allmän erfarenhet är inte tillräckligt).
Ansökningsblanketten*, ditt personliga brev och övriga dokument laddar du upp på dina sidor på antagning.se
Ansökan och bilagor ska vara tillhanda senast sista dag för anmälan (senast 15 april inför start till hösten och senast 15 oktober inför start till våren).

*) Blanketten heter "Reell kompetens eller Undantag" och finns på antagning.se och finnsden här sidan.

Blanketten används även för ansökan om undantag. Skillnaden är att ett undantag (dispens) innebär att en högskola i särskilda fall kan bevilja en sökande möjligheten att konkurrera om en plats utan en viss behörighet. Ett sådant undantag gäller endast för ett specifikt utbildningsalternativ och endast vid det ansökningstillfället. Undantag tillämpas mycket restriktivt på Chalmers.

Begränsningar

 1. Chalmers prövar inte reell kompetens gällande språkbehörighet. Det gäller både svenska och engelska för både grundläggande- och särskild behörighet. Sökande hänvisas till de prövningsmöjligheter och test som finns.
 2. Du kan inte ansöka om prövning av reell kompetens i samband med en sen anmälan till Chalmers (de fall där anmälan är öppen efter ordinarie anmälningstid i antagningsomgången).
 3. Sent inkommen ansökan om prövning av reell kompetens kommer inte prövas (beaktas).
 4. Ansökan om reell kompetens utan personligt brev och/eller relevant dokumentation kommer inte prövas (beaktas).

Vad innebär en reell kompetensprövning?

 • Prövningen av reell kompetens gäller alltid för det program (utbildningsalternativ) som du sökt.
 • Det görs en helhetsbedömning av alla inskickade meriter, det vill säga den samlade kompetensen inte bara formella studiemeriter. Finns det förutsättningar att klara av den sökta utbildningen?
 • Den som söker måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av ett tidigare lärande. Allmän erfarenhet är inte tillräckligt. Sökande ska kunna exemplifiera tillämpningen (användningen) av kompetensen.
 • För att uppnå grundläggande behörighet genom reell kompetens ska flera villkor uppfyllas, dessa villkor finns redovisade nedan under rubriken Grundläggande behörighet samt på antagning.se
 • Vid ett reell kompetensbeslut har befintlig kompetens och kunskap identifieras och bedömts. Det innebär att de kan värderas och få ett erkännande, vilket kan innebära att du blir behörig till sökt utbildningsalternativ.

För att konkurrera om en plats krävs ett meritvärde

 • Reell kompetens är en egen behörighetstyp. Det ger inget meritvärde, du konkurrerar inte i en egen urvalgrupp vid ett urval.
 • Då det är fler sökande till Chalmers samtliga program än antalet platser per program kommer urval göras. För att kunna konkurrera krävs ett meritvärde.
 • Meritvärde får du genom ex ett avslutat fullständigt gymnasieprogram, ett giltigt högskoleprov, eller annat urvalsprov. Läs mer om antagningsprov som ger dig ett meritvärde

Grundläggande behörighet genom reell kompetens

Chalmers följer SUHF:s rekommendation (REK 2009:2) om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet. Du kan också läsa om reell kompetens på antagning.se

Behörighetskraven är följande (med lägst betyget Godkänt/E)

 1. Svenska/Svenska* som andra språk A + B eller Svenska/Svenska* som andra språk 1, 2 och 3
 2. Engelska* A eller Engelska* 5 och 6
 3. Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 4. Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b
 5. samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder (Du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas.)**

I samtliga fall prövas reell kompetens alltid mot den sökta utbildningen.

*) Observera att behörighetskraven för viss nivå i Svenska och Engelska inte ingår i en eventuell reell kompetensprövning. Chalmers hänvisar istället till de tillgängliga och erkända prövningsmöjligheter och test som finns. Chalmers centrala studievägledning kan ge upplysning om dessa. Som ex kan nämnas; hos Prövningsenheten, TISUS-test, Engelsktest som ex IELTS och TOEFL. Erkända test och poängkravet ska motsvara lägst godkänt/E i gymnasiekursen engelska 6. Läs mer om hur behörighet motsvarande engelska 6 kan erhållas på följande sida på universityadmissions.se

**) Du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Deltid kan anges i timmar, dagar eller i procent. Kravet på minst halvtid gäller inte bara ett jobb; du kan ha flera olika arbeten samtidigt. Arbetstiden under perioden ska då vara minst halvtid, det vill säga i snitt 19 timmar/vecka. All arbetstid räknas som arbetslivserfarenhet. Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden och du kan ha flera arbeten samtidigt. Det viktiga är att arbetstiden sammanlagt uppgår till minst halvtid under den period det gäller.

Reell kompetens - Validering av ingenjörsutbildning

På uppdrag av Universitets- och högskolerådet (UHR) har Kungliga tekniska högskolan tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Borås utvecklat en modell för att validera reell kompetens för ingenjörsutbildningar. Saknar du formell kompetens för att påbörja en ingenjörsutbildning kan en bedömning göras av din reella kompetens för att påbörja eller förkorta dina studier.
Läs mer om validering av din ingenjörsutbildning

Övrigt

Tillgodoräknande av kurs
Prövning av om tidigare akademiska meriter eller reell kompetens kan tillgodoräknas mot en viss kurs görs först efter det att en utbildning har påbörjats på Chalmers. Inga förhandsbesked ges.
Ansökan om antagning pga särskilda skäl
I undantagsfall kan en behörig sökande antas med ett lägre meritvärde än vad som krävs vid urvalet till aktuellt program. Ansökan görs via epost och prövningen görs av Chalmers antagning. Det är viktigt att förtydliga i ansökan vilket skäl som åberopas. Ansökan ska inte avse undantag från ett behörighetskrav.

Läs mer på sidan.

Har du en utländsk examen som du vill få validerad?
Chalmers bedömer och validerar inte utfärdad utländsk examen. Du ska vända dig till Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få ett utlåtande vad den motsvarar i Sverige. UHR bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning.

Läs mer på sidan.

Saknar du dokument men har en avslutat utländs akademisk utbildning?

Om du saknar dokument över delar av eller hela din utbildning kan du ansöka hos Universitets- och högskolerådet (UHR) om att få en beskrivning över utländsk utbildning (kallas även BUD) istället för ett utlåtande.

Kontakt

​​Central studie- och karriärvägledning erbjuder generell studie- och karriärvägledning för dig som vill börja studera. För tidsbokning och studievägledning, kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen på vagledning@chalmers.se eller telefon 031-772 25 00.

Publicerad: on 16 sep 2020.