Att överklaga ett beslut

​Student vid Chalmers som anser sig förfördelad eller orättvist behandlad kan överklaga det fattade beslutet.

Ärendet prövas

Vid sådant klagomål ska beslutet först omprövas på samma nivå som vid beslutsfattandet. I det fall beslutet inte ändras på sätt som studenten begärt ska klagomålet hänskjutas till den nämnd som anges i Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB. Nämnden ska tillse att ärendet utreds i erforderlig utsträckning och fatta beslut efter föredragning. Beträffande omröstning och beslutsförhet ska reglerna i Disciplinstadgan tillämpas. Studenten kan överklaga nämndens beslut till Chalmers tekniska högskola AB:s styrelse.

Ditt klagomål ska vara högskolan tillhanda inom tre veckor

Klagomålet ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelats. Skicka ditt klagomål till registrator@chalmers.se

Att överklaga ett antagningsbesked via antagning.se

I antagningsbeskedet meddelas beslut om din behörighet, alltså om du bedöms ha rätt förkunskaper eller inte. Om du tycker att beslutet är felaktigt har du rätt att överklaga. Det ska tydligt framgå vilket beslut du avser och på vilka grunder du anser att beslutet bör ändras. 
Sent inkommen eller icke komplett anmälan, inställda utbildningsalternativ, samt ditt urvalsresultat utgör inte grund för en överklagan. Vidare beaktas inte skälet i de fall en komplettering av gymnasie- och akademiska meriter eller annat obligatoriskt dokument inkommit efter sista dag för komplettering, i aktuell antagningsomgång.

Läs mer om vad du kan överklaga och hur du överklagar via ditt personliga konto på antagning.se

Sidansvarig Publicerad: ti 19 okt 2021.