Validering av ingenjörsutbildning

På uppdrag av Universitets- och högskolerådet (UHR) har Kungliga tekniska högskolan tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Borås utvecklat en modell för att validera reell kompetens för ingenjörsutbildningar.

​Reell kompetens - Validering inom ingenjörsutbildningar

Saknar du formell kompetens för att påbörja en ingenjörsutbildning kan en bedömning göras av din reella kompetens för att påbörja eller förkorta dina studier.
Reell kompetens är den samlade kompetens du har oavsett om du har formella bevis för det eller inte. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, personalutbildning, föreningsverksamhet och föräldraskap. Det kan vara kunskaper från formellt, informellt och icke-formellt lärande.
Genom en valideringsprocess görs en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och den kompetens du besitter oberoende av hur de förvärvats.

Behörig till utbildning genom reell kompetens

Saknar du formell kompetens för att påbörja en ingenjörsutbildning men anser att du har förutsättningarna att klara studierna så kan du ansöka om att validera din reella kompetens som motsvarar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten.
Det kan till exempel gälla dig:
  • Som har längre arbetslivserfarenhet
  • Som har oavslutade akademiska studier i kombination med arbetslivserfarenhet
  • Kvalificerad yrkesutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
Lärosätet prövar din reella kompetens genom att bedöma din kompetens utifrån den sökta utbildningens lärandemål. Det innebär att lärosätet bedömer om du har de förkunskaper som krävs för att klara utbildningen.

Förkorta utbildning genom reell kompetens för tillgodoräknande

Om du anser att du, genom reell kompetens, har motsvarande kunskaper i delar av en utbildning, är det möjligt att validera dessa kunskaper för att förkorta utbildningen. Du kan ansöka om att tillgodoräkna​ reell kompetens då du blivit antagen till utbildningen.

Förhandsbesked om tillgodoräknande genom reell kompetens

Har du endast formella akademiska meriter och vill ansöka om prövning av eventuellt tillgodoräknade så gör du det efter att du har blivit antagen och påbörjat ett program på Chalmers.
Har du kunnande utöver​ formella akademiska meriter som skulle kunna motsvara en eller flera kurser i programplanen för ett visst ingenjörsprogram kan du efter en kompetenskartläggning få ett förhandsbesked. Syftet med en kompetenskartläggningen av din reella kompetens är att göra en preliminär uppskattning av om du kan förkorta din utbildningstid på en ingenjörsutbildning vid Chalmers. Validerat kunnande kan leda till ett tillgodoräknande efter att den sökande är antagen och registrerad på utbildningen.

Processen

1. Första mötet – Central studievägledare/kartläggare bjuder in sökande till ett möte för information och vägledning (skype/telefon eller fysiskt möte). Samtalet resulterar i att:
a) Ärendet avslutas.
b) Att den sökande får underlag för självskattning och i uppdrag att skicka in dokument som styrker reell kompetens.

2. Dokument skickas in - Den sökande ansvarar för att skicka dokument som beskriver och styrker kunskapen för reell kompetens (betyg, certifikat,  intyg, tester från arbetslivet eller utbildningar) till vägledaren i projektet.
Självskattning - Den sökande ansvarar för att göra en självskattning utifrån det underlag den sökande tillhandahållit från vägledaren. Handlar det om validering för tillträde får den sökande underlag kopplat till de ämne/ämnen valideringen gäller. Gäller det validering för tillgodoräknande får den sökande underlag för självskattningen kopplad till ämnesområdet (bygg/anläggning eller maskin). Den sökande ansvarar för att skicka Central studievägledare/kartläggare den genomförda självskattningen.

3. Kartläggning - Kartläggning genomför vägledaren i samråd med berörda bedömare utifrån inkomna underlag från dokumentation och självskattningen.
Kartläggningen för tillträde resulterar i att:
a) Ärendet avslutas. Den sökande får ett beslut om tillträde/avslag och ärendet dokumenteras och registreras.
b) Leder till att den sökande får i uppdrag att ytterligare bevisa sin kompetens.

Kartläggningen för tillgodoräknande resulterar i att:
a) Ärendet avslutas. Den sökande anses ha för lite underlag för att fortsätta till nästa underlag. Återkoppling och vägledning till sökande.
b) Leder till att den sökande får i uppdrag att ytterligare bevisa sin ämneskompetens 

4. Kunskapsinventering – Den sökande får fördjupat underlag för kunskapsinventering av Central studievägledare/kartläggare. Handlar det om validering för tillträde får den sökande underlag för kunskapsinventering kopplat till de ämne/ämnen valideringen gäller. Gäller det validering för tillgodoräknande får den sökande underlag för kunskapsinventering kopplad till ämnesområdet (bygg/anläggning eller maskin). Den sökande ansvarar för att skicka Central studievägledare/kartläggare den genomförda kunskapsinventeringen.

5. Bedömning – Bedömare/bedömargruppen bedömer de inkomna kunskapsinventeringen nivå.
Beslut – Beslutsunderlaget utformas till den sökande av bedömare/bedömargrupp och delges till vägledaren. Sökande som efter valideringen får ett postivt besked ska bifoga beslutet vid anmälan till utbildning eller ansökan om tillgodoräknande.

6. Avslutande möte – Central studievägledare/kartläggare kallar den sökande till ett avlutande möte och delger den sökande resultatet samt informerar hur sökande kan göra en anmälan till aktuellt program.
Dokumentation – Ärendet avslutas och dokumenteras av Central studievägledare/kartläggare.

 
Process ingenjörsprojektet 2020.png

Övriga lärosäten och utbildningar

Om du är intresserad av validering mot en utbildning som ges på Kungliga tekniska högskolan (KTH) eller Högskolan i Borås  kontaktar du respektive högskola.

Vill du få din reella kompetens prövad?​

Kontakta Chalmers centrala studie- och karriärvägledare för att få stöd och vägledning i processen.​
e-post vagledning@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: on 27 apr 2022.