Föreskrift för att ta din utbildningsplats på Chalmers i anspråk

För att du ska anses ta din utbildningsplats i anspråk ska du vara en aktiv student på Chalmers från och med den första terminen det läsår du antas till ett nytt program1. Du måste själv försäkra dig om att du följer villkoren som listas nedan.

Villkor

Att vara en aktiv student innebär att man uppfyller följande villkor:
1. Följ anvisningarna på ditt antagningsbesked, antagning.se samt Chalmers Studentportal
Om du är antagen till ett utbildningsprogram på grundnivå, senare del av program på grundnivå, Tekniskt basår samt Sjöbefäl 60hp ska du tacka ja för att behålla erbjuden utbildningsplats på Chalmers. Du måste bekräfta att du avser påbörja utbildningen kommande läsårsstart genom att tacka ja i tid enligt instruktionerna i ditt antagningsbesked och på antagning.se Detta omfattar även en eventuell reservplats.

Om du är antagen till ett utbildningsprogram på avancerad nivå, ett 2-årigt masterprogram, finns inget svarskrav. Ditt ja-tack läggs in automatiskt.

Om du vill lämna återbud kan du göra det via ”Mina sidor” på antagning.se. Du lämnar då platsen till någon som väntar på en reservplats.  Din framtida chans att bli antagen påverkas inte av ett beslut att lämna återbud.

Om du inte tackar ja i tid eller lämnar återbud förlorar du din plats på det utbildningsprogram du antagits till.
2. Du ska registrera dig på kurserna i läsperiod 1 och 2 (termin ett, år ett) inom ditt utbildningsprogram, via Chalmers Studentportal.
- Du ska registrera dig på kurserna i läsperiod 1 innan terminsstarten.
- Du ska registrera dig på kurserna i läsperiod 2, senast samma dag som läsperioden startar.

Den obligatoriska registreringen ska ske mellan angivna datum och enligt i enlighet med de instruktioner som publiceras på Chalmers Studentportal för alla nya studenter.
Om du inte fullföljt den obligatoriska kursregistreringen till både läsperiod 1 och 2 i tid, förlorar du din utbildningsplats på det utbildningsprogram du antagits till.
3. Du ska aktivt bedriva heltidsstudier, under läsperiod 1 och 2 (termin ett, år ett), på det utbildningsprogram du antagits till.
Med heltidsstudier avses att du är registrerad på kurser vars totala omfattning är 30hp, termin ett.
Om du inte uppfyller detta villkor kan du förlora din plats på det utbildningsprogram du antagits till.

För dig som är antagen till ”senare del av program” (till årskurs 2 eller 3 på ett grundprogram) upprättas en individuell studieplan. Mot bakgrund av detta kan Chalmers inte garantera heltidsstudier, vilket innebär ett undantag från kravet på heltidsstudier.
4. Du ska slutföra minst 15hp/fup med lägst resultatet godkänt, under läsperiod 1 och 2 (termin ett, år ett), inom det utbildningsprogram du antagits till.
Om du inte uppfyller detta villkor kan du förlora din plats på det utbildningsprogram du antagits till.
- För dig som antas till höstterminen räknas omtentamensperioden i januari in.
- För dig som antas till vårtermin räknas omtentamensperioden i augusti in.
5. Du ska själv registrera dig på kurserna för läsperiod 3 och 4 (termin två, årskurs ett) på det utbildningsprogram du antagits till.
Du ska själv registrera dig under den tidsperiod och på det sätt som högskolan anvisar2.
 
Om du inte fullföljer kursregistreringen till läsperiod 3 förlorar du din utbildningsplats på det utbildningsprogram du antagits till.
6. Du ska ta kontakt med studievägledaren, som är ansvarig för ditt program, vid sjukdom eller annan omständighet som påverkar dina studier.
7. Du ska hörsamma eventuella kallelser, frågor och läsa information från programansvariga, studievägledare eller Chalmers studieadministration.
Detta innebär att du regelbundet, varje vecka, ska läsa din e-post och information som publiceras på Chalmers Studentportal. Du ansvarar för att registrera ditt e-postkonto på ”Mina uppgifter” i Ladok (via Studentportalen) och uppdatera detta vid behov.


1) I de fall då de angivna villkoren inte har uppfyllts ska studenten själv vidta aktiva åtgärder för att vara säker på att inte förlora studieplatsen. Chalmers antagning kontrollerar att studenten registrerar sig i Lp1 och 2 under läsår 1 samt om poängkravet har uppfyllts. Nästa kontroll gäller kursregistreringen till Lp32. Ett beslut från antagningen om att kraven inte har uppfyllts kan överklagas. Om studievägledaren i samförstånd med studenten godkänner en plan för fortsatta studier, upphävs beslutet.

2) Studieuppehåll kan beviljas tidigast efter en termins studier på det utbildningsprogram du antagits till och beslutas av ansvarig studievägledare. För att beviljas studieuppehåll måste du först ha tagit din utbildningsplats i anspråk enligt föreskriften.

 

Föreskriften för att ta din utbildningsplats på Chalmers i anspråk är ett tillägg till arbetsordning för grundutbildning C 2016–0096 och gäller tillsvidare. Föreskriften gäller också den som tidigare varit antagen till ett program på Chalmers och som nu påbörjar en ny utbildning.

För ytterligare information kontakta Chalmers antagning
e-post: antagning@chalmers.se

Publicerad: to 05 maj 2011. Ändrad: må 17 sep 2018