Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram

Specifik kompletterande information för dig med svensk grundutbildning finns på den här sidan.
Generell information som gäller alla sökande finns på Chalmers engelska webbsidor.

Viktiga datum (enbart på engelska)
Anmälan till Chalmers Masterprogram (enbart på engelska)

Chalmers har runt 40 Masterprogram (enbart på engelska)
Lärande och ledarskap, gymnasielärare (enbart på svenska)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Det grundläggande behörighetskravet för tillträde till studier på avancerad nivå (masterprogram) är en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen. Examen ska vara utfärdad och baseras på minimum tre år/180hp inom Naturvetenskap, Ingenjörsvetenskap, Teknik eller Arkitektur.

Särskild behörighet är programspecifik

Utöver det grundläggande behörighetskravet finns vanligen programspecifika krav såsom kurskrav, en portfolio eller intervju. Det är obligatoriskt att ladda upp kursbeskrivning (en kursplan med lärandemålen specificerade) för den eller de av dina avklarade kurser som krävs för att uppfylla programmets kurskrav. Syftet är att du ska visa att varje specifikt krav är uppfyllt. Innehållet och namnet på en kurs kan skilja sig åt. Kursplanen tydliggör vad som verkligen ingår.

Kurskrav kan uppfyllas genom avklarade kurser i ditt grundutbildningsprogram eller genom fristående kurser. Kurskraven kan inte uppfyllas genom pågående kurser. Denna kurs eller kurser måste vara inrapporterade med slutbetyg i Ladok, det vill säga avslutade.

Sista kompletteringsdag gäller alla akademiska meriter (prestationen ska ha genomförts senast sista kompletteringsdag). Chalmers antagning kontrollerar därefter inrapporterade kurser i Ladok fram till och med 20 februari.
Särskild behörighet för Chalmers masterprogram
(på engelska)

Engelska 6 är ett särskilt behörighetskrav

Behörighetskravet i engelska är Engelska 6 med lägst betyg E. Kontrollera att ditt gymnasiebetyg finns registrerat på ditt konto på antagning.se. Kravet kan också uppfyllas genom godkända test eller tidigare akademiska studier med undervisningsspråk engelska.

Undantag om du saknar en utfärdad examen

Följande gäller för att få undantag med utbildning från utlandet:

Du ska uppfylla de landspecifika dokumentationskraven samt kunna styrka att du är en sistaårsstudent på en utbildning. Information och instruktioner hittar du på den engelska siten för ansökan med adress universityadmissions.se.

Följande gäller för att få undantag med utbildning från Sverige:

Du ska ha 150 högskolepoäng inom ett behörighetsgivande grundnivåprogram i Ladok, senast 20 februari. Det räcker inte att ha avklarat 150hp totalt, utan dessa ska vara redovisade under programmets namn i Ladok.

Intyg krävs i följande fall
Du har minst 150hp totalt men delar av poängen är inte redovisade under programmets namn i Ladok. Det kan till exempel vara poäng/kurser som ligger under rubriken ”Fristående”. Detsamma gäller om kurserna ligger inom andra program eller är från flera olika lärosäten (och inte ännu tillgodoräknade inom det program den sökande snart kommer ta examen från).
Chalmers kan inte veta vilka muntliga överenskommelser du har, eller hur stort valbart utrymme som finns i programplanen om du inte dokumenterar detta. Du måste stryka hur du uppfyller 150hp inom ditt program.
 • Till hjälp finns Chalmers ”Intyg som styrker minst 150 högskolepoäng inom ett behörighetsgivande program” som du ska få ifyllt av behörig personal på ditt lärosäte.
 • Laddar du inte upp ifyllt intyg och har mindre än 150hp inom ett behörighetsgivande program i Ladok blir du obehörig.
Om samtliga uppgifter i Chalmers intyg framgår av annat intyg från lärosätet godtas det.

Undantag gäller ej särskild behörighet

Undantag gäller inte för kurser som krävs för att uppfylla särskilda kurskrav till programmet du söker. Kurskraven kan inte uppfyllas genom pågående kurser. Alla kurser måste vara rapporterade som avslutade inom kompletteringstiden.

Kontroll att grundläggande behörighet har uppfyllts

 • Chalmers kräver inte att examen är utfärdad för att du ska få påbörja dina studier på ett mastersprogram.
 • Undantag från en utfärdad examen gäller endast vid antagningstillfället.
 • Chalmers antagning kontrollerar under din studietid att du har fått en behörighetsgivande examen utfärdad. Saknas uppgiften kan du inte få en mastersexamen utfärdad av Chalmers.
 • Har du läst en längre utbildning som inte utfärdar en mellanliggande examen, behöver du komplettera med ett intyg vid ansökan om mastersexamen från Chalmers. Intyget ska styrka vilka avklarade kurser som motsvarar nivån för en svensk kandidatexamen/180 hp. Saknas uppgiften kan du inte få en mastersexamen utfärdad av Chalmers.​

Chalmers dokumentationskrav

Du ska komplettera din anmälan enligt Chalmers dokumentationskrav. 
Dokumentationskravet kan uppfyllas av meriter och uppgifter som finns på ditt konto på antagning.se (gäller enbart punkt 1, 2, 3 och 5). Handlingar från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, danska eller norska måste vara officiellt översatta till svenska eller engelska. Observera att du i det fallet måste ladda upp både originaldokumentet (på originalspråket) och översättningen.​

 1. Examensbevis från tidigare högskolestudier
  (sökande utan examen kan ges undantag om de har 150hp inom ett behörighetsgivande program)
 2. Betygsutdrag (med avklarade kurser, delmoment och betyg)
 3. Dokument som styrker behörighet i engelska (t.ex. lägst betyg E i gymnasiekursen Engelska 6)
 4. Det krävs en kursbeskrivning som innehåller kursens omfattning, innehåll och lärandemål för varje kurs som sökande anser kan uppfylla ett visst programspecifikt kurskrav. Enbart länkar till webbsidor godtas inte.
 5. Styrk ditt medborgarskap. Är du svensk medborgare och har ett svenskt personnummer kommer detta att kontrolleras automatiskt mot Skattemyndighetens databas. Annat medborgrskap styrks med giltig identitetshandling. Det är nödvändigt att medborgarskap styrks för att fastställa din avgiftsstatus och eventuella berättigande till stipendier (gäller medborgare utanför EU/EES).
 6. Curriculum Vitae (CV)
 7. Portfölj/portfolio eller andra dokument och uppgifter som gäller till vissa masterprogram.
  En portfölj/portfolio utgör ett ytterligare dokumentations- och behörighetskraven till de tre (3) programmen Architecture and Urban Design, Architecture and Planning Beyond Sustainability samt Industrial Design Engineering.
  Andra dokument och uppgifter krävs för att göra en komplett anmälan och för att uppfylla den särskilda behörigheten till de två (2) programmen Lärande och Ledarskap (Learning and Leadership) respektive Entrepreneurship and business design​. Läs mer om behörighetsvillkoren och alternativa urvalsmetoder på programmens hemsidor.​
 8. Motivationsbrev är enbart obligatoriskt för de som också sökt något av de stipendier som administreras av Chalmers och som enbart kan tilldelas presumtiva avgiftsskyldiga studenter.
 9. Intyg på relevant arbetslivserfarenhet (frivilligt dokument)
 10. Rekommendationsbrev (frivilligt dokument)
Instruktioner och förtydligande av varje punkt finns på chalmers engelska webbplats.

Chalmers dokumentationskrav (enbart på engelska)

Kurser och högskolepoäng från svenska lärosäten

Alla inrapporterade kurser och högskolepoäng från svenska lärsosäten som använder Ladok hittar du under fliken Meriter efter det att du har gjort en anmälan till ett utbildningsalternativ på antagning.se. Kontrollera att de är korrekta och kompletta. Dessa meriter är tillgängliga för Chalmers antagning och ska inte laddas upp som dokument (se ovan punkt 1, 2 och 3).
Sista kompletteringsdag gäller alla akademiska meriter (prestationen ska ha genomförts senast sista kompletteringsdag). Chalmers antagning kontrollerar därefter inrapporterade kurser i Ladok fram till och med 20 februari.
Observera att:
 • Om du inte var registrerad med ett svenskt personnummer under din studietid måste ett resultatintyg laddas upp på ditt konto senast sista kompletteringsdag. Överföring av meriter görs enbart om personnummer i Ladok och antagning.se matchar.
 • Äldre svenska akademiska meriter finns inte alltid registrerade i Ladok. Finns det överförda meriter ser du dem under meritfliken på ditt konto på antagning.se. Kontrollera att de är korrekta och kompletta. Om något saknas ska du själv ladda upp akademiska  resultatintyg samt examensbevis senast sista kompletteringsdag.

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag i januari finns i vissa fall möjlighet att göra en sen anmälan. Det finns ingen kompletteringstid vid sen anmälan.
Om ditt anmälningsalternativ blev struket på grund av obehörighet ska den kurs du saknade vara inrapporterad som avklarad i Ladok innan du gör en sen anmälan.

Sen anmälan

Sidansvarig Publicerad: ti 11 okt 2022.