Senare del av program​

Du som har påbörjat ett program på grundnivå på Chalmers eller en annan högskola men vill byta program eller högskola, har möjlighet att söka det som kallas för senare del av program. Senare del av program kan du anmäla dig till inför både höstterminen och vårterminen. Anmälan görs via antagning.se. Den som antas påbörjar årskurs 2 eller 3 när studieplaneringen har gjorts.

Anmälan via antagning.se

Anmäl dig till rätt alternativ - det heter Senare del av program (EJ åk 1)

Tänk på att programmet du vill söka kan vara valbart på antagning.se med två olika anmälningskoder. Läs noga vad som står på anmälningsalternativet. Du kan inte ändra efter att anmälan stängt.
Chalmers kommer att annonsera både senare del av program (EJ åk 1) och anmälan till årskurs 1 till flera program* till höstterminen. (Till vårterminen är endast alternativet senare del av program (EJ åk 1) valbart.)
Du kan inte få något förhandsbesked om hur många högskolepoäng som du kan få tillgodoräknat om du blir antagen.
Du har möjlighet att söka maximalt tre alternativ av senare del av program. Lägger du till fler stryks de underliggande.

*) Vissa program i Chalmers ordinarie programutbud kan vara undantagna på grund av platsbrist, de är då inte valbara (och publiceras inte heller på antagning.se).

Tips vid anmälan inför hösttermin

Anmälan till både senare del och årskurs 1 (går enbart att göra till höstterminen) på ett och samma program ökar dina chanser att anta. Vi rekommenderar att maximerar dina möjligheter genom att söka årskurs 1 på samma program. Prioritera senare del (EJ åk 1) i först hand och årskurs 1 i andra hand i din anmälan.

Behörighet och tillgodoräknanden

För en komplett anmälan krävs följande

1. Sökande ska uppfylla samma förkunskapskrav som gäller till årskurs 1. Förkunskapskraven står på respektive programsida på chalmers.se
2a. Akademiska kurser om minst 35hp som kan tillgodoräknas inom årskurs 1 och 2 på sökt program.

Chalmers godkänner hela, avslutade kurser alternativt klart definierade delkurser av en stor kurs.*
2b. Ska du söka Samhällsbyggnad 180 hp, Samhällsbyggnad 300hp eller Sjökapten 180hp? För dessa tre program finns det ytterligare kurskrav. **
3. Ifylld Bilaga
4. Kursplaner, inklusive omfattning, innehåll och lärandemål
5. Styrker du dina meriter med andra kunskaper skall utförliga intyg och underlag för lärandet bifogas. Andra kunskaper än de som dokumenteras med betyg kan utgöra grund för en reell kompetensprövning. Kontakta gärna Chalmers studie- och karriärvägledare för vägledning i god tid innan du gör din ansökan om du vill åberopa andra kunskaper än kurser från universitet/högskola.


*) Det är Chalmers utbildningssekreterare som prövar hur många högskolepoäng som kan bli aktuellt att tillgodoräkna och om dessa kan utgöra ”minst 35 hp av de obligatoriska kurserna ur de två första årskurserna vid det sökta programmet” innan urvalet görs och antagningsbesked publiceras. Den slutgiltiga prövningen och beslutet om vilka kurser som en sökande kan tillgodoräkna sig kommer att göras när studenten påbörjat programmet.
Chalmers kan inte garantera heltidsstudier och kan aldrig i förväg säga exakt hur lång den kvarvarande utbildningstiden vid Chalmers kommer att bli.

**) Ytterligare krav utöver grundläggande och särskild behörighet (vid senare del) för tre program.
Samhällsbyggnad, högskoleingenjör (180hp) och civilingenjör (300hp)
Till dessa två program krävs att sökande har avklarade kurser från tidigare studier som kan tillgodoräknas mot Chalmerskursen BOM195 Byggnadsmaterial, 6hp. För att uppnå behörighet för utbildningsalternativet måste sökande kunna tillgodoräkna sig kurser omfattande lägst 35hp, BOM195 måste vara en av dem.
Sjökapten (180hp)
Till detta program finns det ytterligare poängkrav (utöver 35hp) för sökande från Chalmers ettåriga utbildning Sjöbefäl klass VII. Det krävs att minst 52,5hp är inrapporterat i Ladok som avklarat inom Sjöbefäl klass VII för att den särskilda behörigheten. ska vara uppfylld.

Bilaga och kursplaner är obligatoriska kompletterande dokument

 • Det är obligatoriskt att ladda upp  Chalmers bilaga (se länken till bilagan nedan) och officiella kursplaner från samtliga avklarade akademiska kurser som anges i bilagan. Alla kompletterande dokument laddas upp på antagning.se.
  Obs Kursplanen ska vara utfärdad av det lärosäte där du läst kursen.
 • Den som har en grundutbildning från Chalmers och har läst alla kurser som ska prövas på Chalmers, behöver inte ladda upp bilaga eller kursplaner. Obs Om det även finns kurser från ett annat lärosäte, ska bilaga och kursplaner laddas upp för dem.
 • Om du söker fler program, ska du skicka in en bilaga per program. (Kursplaner ska bara laddas upp en gång.)
 • Endast kursplaner för de kurser som du anger i bilagan ska laddas upp.
 • Om någon/några kurser i bilagan ännu inte har avslutats och rapporterats in i Ladok med betyg, ska detta tydligt anges på bilagan med ordet PÅGÅENDE. Då kan den/de kurserna beaktas om de rapporteras in som avklarade i Ladok senast sista dag för komplettering (datum anges på antagning.se)
 • Du ska ladda upp kursplaner i PDF-format.
 • Har du kursplaner från ett utländskt lärosäte på annat språk än engelska ska du ladda upp kursplanen både på originalspråket samt en officiell översättning till svenska eller engelska.
 • Chalmers antagning godtar inte att du laddar upp dokument med enbart länkar till kursplaner på externa hemsidor.
 • Anmälan utan bilaga eller kursplan anses inte komplett och kommer att strykas (den är ogiltig).
 • Anmälan utan bilaga anses inte komplett även om kursplaner inkommit i aktuell eller tidigare antagningsomgång. Anmälan kommer att strykas.
 • Senast sista dag för anmälan måste du ladda upp en ifylld bilaga samt kompletterande kursplaner (och eventuella översättningar). Den kompletteringstid som gäller för nu pågående utbildning (akademiska meriter som rapporteras in i Ladok) gäller inte för bilagan och kursplanerna.

Bilagan

Använd sökfunktionen nedan för att leta efter aktuell programplan och utbildningsplan för det program på Chalmers som du ska göra en anmälan till.
(Den som har sin grundutbildning från Chalmers ska inte ladda upp bilaga eller kursplaner.)

Sista dag för anmälan och komplettering

 • Anmälan inför höstterminen är öppen 15 mars-15 april på antagning.se
 • Anmälan inför vårterminen är öppen 15 september-15 oktober på antagning.se
Det är samma sista datum för anmälan som för den obligatoriska bilagan och kompletterande kursplaner.
Sista dag för komplettering enligt antagning.se gäller enbart nya inrapporterade högskolepoäng i Ladok.
Årets datum för anmälan, komplettering, antagningsbesked hittar du på
antagning.se

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på sökt program tillämpas urval. Urvalsmetoden bygger på värdering av, för sökt program relevanta, högskolekurser och betyg samt studietakt. Värderingen ligger till grund för det meritvärde som den sökande konkurrerar med.

Antagningsbesked

Antagningsbeskedet kommer att publiceras på ditt konto.
Årets datum för anmälan, komplettering, antagningsbesked hittar du på antagning.se

Kom ihåg att tacka JA!

Har du blivit erbjuden en plats på Chalmers måste du tacka ja för att behålla platsen.

Årets datum för anmälan, komplettering, antagningsbesked hittar du på antagning.se

För dig som erbjuds en plats på senare del av program kan vi inte garantera heltidsstudier. Den slutgiltiga prövningen och beslutet om vilka kurser som en sökande kan tillgodoräkna sig kommer att göras när studenten påbörjat programmet. Därför kan vi aldrig i förväg säga exakt hur lång den kvarvarande utbildningstiden vid Chalmers kommer att bli.

Fler alternativ?

Om du är behörig att läsa på avancerad nivå ska du söka direkt till Chalmers masterprogram.
Läs mer på chalmers.se/master

Läser du på ett grundnivåprogram på Chalmers idag?

Läs mer på Chalmers Studentportal

Sidansvarig Publicerad: on 06 jul 2022.