BBTX01-22-06

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik

 

Isolering samt identifiering av mikroorganismer som kan bryta ned naturliga skyddssubstanser

 

Avdelningen för industriell bioteknik

Bakgrund  

Detta projekt bygger på två pågående projekt på avdelningen, som handlar om att dels biokemiskt bryta ned träbark, och dels att bryta ned polymerer som bakterier och svampar kapslar in sig i som skydd. Båda dessa projekt har som mål att identifiera och studera nya enzymer som kan användas för de två målen, för att kunna antingen extrahera intressanta molekyler från bark eller användas som antimikrobiella verktyg.

 

Problembeskrivning  

Inom både mikrobiell barknedbrytning och enzymatisk nedbrytning av svampcellväggar/biofilmer finns flera kunskapsluckor i nuläget. Målet i detta projekt är att öka kunskapen kring dessa genom att ta reda på vilka mikrobiella arter som dels kan bryta ned toxiska molekyler från bark, och dels specifika polysackarider som ingår i svampcellväggar och bakteriella biofilmer. Beroende på hur projektet går kan det även sträcka sig till att studera vilka enzymer som är involverade i processen.

 

Genomförande/Viktiga moment/teknikinnehåll 

 

1. Preparering av olika odlingsplattor för isolering av arter som bryter ned dels bark-komponenter och dels mikrobiella polysackarider (finns på forskningsavdelningen)

2. Screening av olika naturliga miljöer för att hitta vilka arter som kan växa på, och där med bryta ned, de olika substanserna

3. Rankning av olika arter med avseende på nedbrytningsegenskaper

a. Identifiering av utvalda arter: sekvensering av markörgener i arternas genom och jämförelse med kända arter

b. Karaktärisering av nya arter (t.ex. tillväxt på olika näringskällor, temperaturkänslighet)

 

Speciella förkunskapskrav: Generell mikrobiologi och molekylärbiologi

 

Möjlig målgrupp: Främst BIO-studenter (Bt), men också intresserade K-studenter (K, Kf)

 

Gruppstorlek: 4-6 studenter 

 

Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: Johan Larsbrink

Övriga handledare: Amanda Sörensen Ristinmaa, Tove Widén


Sidansvarig Publicerad: on 03 nov 2021.