BBTX01-22-04

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik

 

Samband mellan halten av kortkedjiga fettsyror i blodet och metabola riskfaktorer

 

Avdelningen för Livsmedelskap och nutrition

 

 

Bakgrund  

 

Kosten och bakterierna I tjocktarmen har stor betydelse för hälsa genom olika mekanismer. Kostfibrer från kosten omvandlas av bakterierna i tjocktarmen till kortkedjiga fettyror (acetat, propionat och butyrat). Dessa molekyler används för energimetabolismen hos tarmcellerna, men en del går också till levern och en liten fraktion når systemisk cirkulation. Flera fysiologiska effekter av kortkedjiga fettsyror har påvisats som kan ha positiv inverkan på hälsan. Trots detta har det länge saknats analytiska metoder för analys av kortkedjiga fettsyror i blodprover. På vår avdelning har vi utvecklat en metod för detta och flera tusen prover från olika studier har analyserats. Vi vill nu applicera denna metod i interventionsstudier där vi undersökt effekten av olika växtbaserade livsmedel på metabola riskfaktorer för att undersöka eventuella samband mellan halten av kortkedjiga fettsyror och de metabola riskfaktorerna, såsom glukos, insulin, och blodlipider.

 

Problembeskrivning  

 

Syftet är att analysera halten kortkedjiga fettsyror i blodprover och korrelera halterna till riskfaktorer som undersökts efter intervention med kostfiberrika livsmedel på en grupp individer med förhöjd risk för hjärtkärlsjukdom.

 

 

Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll 

 

1. Analysera kortkedjiga fettsyror i blodprover med en nyutvecklad LC-MS/MS metod.

2. Korrelera halter till uppmätta riskfaktorer i genomförd interventionsstudie

3. Sammanfatta resultaten och skriva en rapport.

 

Speciella förkunskapskrav: Grundläggande och analytisk kemi och statistik.

 

Möjlig målgrupp: Alla

 

Gruppstorlek: 4-6 studenter

 

Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: Professor Rikard Landberg

Övriga handledare: Dr. Rikard Fristedt, senior labbingenjör.

Sidansvarig Publicerad: on 03 nov 2021.