Nutritionell metabolomik

I​nvolverade​ forskare

Docent Alastair Ross
Docent Carl Brunius
Professor Rikard Landberg
Postdoc Lin Shi
Postdoc Ken Cheng
Postdoc Izabela Biskup
Postdoc Mohsen Mazidi
Postdoc Marie Palmnäs
Doktorand Adila Nor MhD Omar


Forskningsområdet
Metabolomik definieras som en omfattande analys av små molekyler (metaboliter) i biologiska prover. Dessa metaboliter utgör tillsammans metabolomet. Metabolomet kan ge viktig information som återspeglar fysiologiska och sjukdomsinducerade tillstånd på molekylär nivå. Metabolomet är ett resultat av interaktioner mellan genetiska faktorer, hälsotillstånd och effekterna av miljöexponeringar, t ex kost, miljöföroreningar, medicinering och av andra livsstilsfaktorer.

Forskning inom nutritionell metabolomik vid Chalmers syftar till att förbättra vår förståelse av de biologiska mekanismer som ligger till grund för kostens inverkan på människors hälsa och sjukdom. Syftet är också att möjliggöra storskalig molekylär fenotypning som ett viktigt  verktyg för individanpassning/gruppanpassning av kost. Metabolomik appliceras på prover från randomiserade kontrollerade försök som utvärderar effekterna av livsmedel på riskfaktorer för sjukdom, storskaliga kohortstudier med Sjukdomsutfall, liksom på djurmodeller och in vitro-system.

Pågående forskning inom metabolomik:
  • Utveckling och optimering av masspektrometribaserade metoder för profilering eller bestämning av specifika metaboliter i olika provmatriser såsom blodplasma, serum, urin och avföring.
  • Holistisk utvärdering av kostens effekter på metabola responser kan kopplas till riskfaktorer för sjukdom i kostinterventioner.
  • Identifiering av kostbiomarkörer för att mäta följsamhet i randomiserade kliniska studier och för objektiv mätning av kostintag i relation till sjukdomsrisk i epidemiologiska studier.
  • Identifiera biomarkörer för prediktion, diagnos och och progression av kostrelaterade sjukdomar och riskfaktorer för sjukdomar.
  • Identifiera biomarkörer som förklarar varför individer ”svarar” eller ”inte svarar” på en specifik kostintervention.
  • Följa hur processing och lagring av livsmedel brett påverkar sammansättning och halter av bioaktiva ämnen (‘foodomics’).
​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 04 jun 2021.