Statistical Engineering Practices for Industrial Development

Industrin lägger idag mycket kraft på att utveckla hållbarhet och robusthet hos produkter och processer utan att behöva höja deras kostnad. Detta är en tvärvetenskaplig och tvärfunktionell utmaning i de tidiga utvecklingsfaserna som kräver professionell kompetens, som exempelvis att förstå hur det går att mildra inverkan av variation, hur detta kan kvantifieras för att ligga till grund för bättre beslutsunderlag och hur detta tolkas och kommuniceras för olika roller och funktioner i värdekedjan.

Syftet med denna kurs är att utveckla professionella färdigheter inom kvalitetsutveckling och robust konstruktion angående hur man får ut det mesta av sin data med hjälp av de modernaste verktygen för datavisualisering och analys, för hur man utforskar historiska data, bygger prediktiva modeller med både korrelerad och icke-korrelerad multivariat data och hur man planerar försök för maximalt utnyttjande av försöksbudgeten.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.