Styrdokument för utbildning

Bild 1 av 1
Skulptur i sten

För Chalmers utbildning på förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå finns ett antal dokument som reglerar hur utbildningen bedrivs och vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Chalmers är en stiftelseägd högskola och lyder därför inte under högskoleförordningen. Styrningen av Chalmers utbildning utgår i stället från en arbetsordning som fastställts av Chalmers styrelse. Vicerektor för utbildning och livslångt lärande har därefter fastställt ett antal styrdokument som förtydligar vilka regler som gäller för utbildning på Chalmers och för dig som student. Nedan hittar du de viktigaste av dessa styrdokument.
Även om Chalmers inte är en statlig högskola tillämpas offentlighetsprincipen på Chalmers. Det innebär att alla har rätt att ta del av dokumentation som är allmän och offentlig. Begäran om utlämning av allmän och offentlig handling skickas till Chalmers registratur, registrator@chalmers.se 

Övergripande styrdokument för utbildning

Antagning och examen

Antagningsordning för grundutbildningen

Regler för anmälan, behörighet och urval som högskolan tillämpar för tillträde till grundutbildning (grundnivå och avanc...

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att du ska anses ta din utbildningsplats i anspråk på Chalmers ska du vara en aktiv student från och med den första...

Kandidat- och examensarbete

Arbetsmiljö och studentinflytande

Kursval, examination, disciplinfrågor och utbytesstudier

Övriga styrdokument