Styrdokument för utbildning

Bild 1 av 1
Skulptur i sten

För Chalmers utbildning på förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå finns ett antal dokument som reglerar hur utbildningen bedrivs och vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Chalmers är en stiftelseägd högskola och lyder därför inte under högskoleförordningen. Styrningen av Chalmers utbildning utgår i stället från en arbetsordning som fastställts av Chalmers styrelse. Vicerektor för utbildning och livslångt lärande har därefter fastställt ett antal styrdokument som förtydligar vilka regler som gäller för utbildning på Chalmers och för dig som student. Nedan hittar du de viktigaste av dessa styrdokument.
Även om Chalmers inte är en statlig högskola tillämpas offentlighetsprincipen på Chalmers. Det innebär att alla har rätt att ta del av dokumentation som är allmän och offentlig. Begäran om utlämning av allmän och offentlig handling skickas till Chalmers registratur, registrator@chalmers.se 

Övergripande styrdokument för utbildning

Antagning och examen

Antagningsordning för grundutbildningen

Regler för tillträde (anmälan, behörighet och urval) till högskolans utbildningsalternativ inom grundutbildning (grund- och avancerad nivå) samt förutbildning samt fort- och vidareutbildning regleras av antagningsordningen.

Ta din utbildningsplats i anspråk

På Chalmers måste du ta fullt ansvar för din studiesituation, från och med den första terminen på ett nytt utbildningsprogram. Du måste vara en aktiv student och ha kännedom om de villkor som finns för att ta din utbildningsplats i anspråk. Om du inte uppfyller villkoren kan du förlora din utbildningsplats.

Kandidat- och examensarbete

Arbetsmiljö och studentinflytande

Kursval, examination och disciplinfrågor

Utbytesstudier

Övriga styrdokument