Kursplan för Stokastisk analys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStochastic calculus
 • KurskodTMS165
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20153
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2019 fm SB
 • 03 Jan 2020 em SB_MU
 • 21 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Sannolikhetsteori motsvarande en första kurs i matematisk statistik.

Någon erfarenhet av datoranvändning såsom exempelvis grunderna i Matlab-programmering eller liknande.

Matematikkunskaper motsvarande vad som läres ut på grundnivå på relativt matematikinriktade utbildningar såsom TM eller F.

Syfte

Ge god förståelse av och förmåga att använda de aspekter av stokastisk analys och stokastiska differentialekvationer som är viktigast i såväl tekniska och naturvetenskapliga tillämpningar som i vidare matematisk och matematisk statistisk teoribyggnad.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra för definierande egenskaper för stokastiska differentialekvationer och deras lösningar samt färdighet i användning av grundläggande lösningsmetoder för dem inkluderande kvadratrisk variation, martingaltekniker och Itos formel.

Redogöra för sambandet mellan lösningar till stokastiska differentialekvationer och lösningar till vissa (deterministiska) partiella differentialekvationer både principiellt teoretiskt samt i form av tillämpade beräkningsexempel.

Redogöra för byte av sannolikhetsmått och drift för lösningar till stokastiska differentialekvationer både principiellt teoretiskt samt i form av tillämpningar på statistisk slutledning.

Redogöra för grundläggande principer för numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer enligt kurslitteraturen både principiellt teoretiskt samt i form av tillämpade beräkningsexempel.

Innehåll

Variation och kvadratisk variation av funktioner. Kort översikt av Riemann-integral, Riemann-Stieltjes-integral och Lebesgue-integral. Introduktion till axiomatisk sannolikhetsteori och abstrakt betingat väntevärde med avseende på sigma-fält. Brownsk rörelse (Wienerprocess) och dess viktigaste egenskaper. Definierande egenskaper för tids- och värdekontinuerliga martingaler och Markovprocesser. Ito-integraler, Ito-integralprocesser och Itos formel. Stokastiska differentialekvationer samt existens, entydighet och Markovegenskap för svaga och starka lösningar av dito. Stokastisk exponent och logaritm samt linjära stokastiska differentialekvationer. Stratonovich version av stokastisk analys. Kolmogorovs ekvationer samt Dynkins formel och Feynman-Kacs formel. Tidshomogena diffusionsprocesser samt explosion, rekurrens, transienter och stationära fördelningar för dito. Byte av sannolikhetsmått för stokastiska variabler. Byte av sannolikhetsmått och drift för lösningar till stokastiska differentialekvationer med tillämpningar på likelihood-principen och statistisk slutledning. Euler metoden för stark och svag numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer. Ito-Taylor-utveckling och högre ordningens numeriska metoder.

Organisation

Föreläsningar och räkneövningar.

Litteratur

Kapitel 1-6 och 10 i "Fima C. Klebaner (2012). Introduction to Stochastic Calculus with Applications,  Third Edition, Imperial College Press, London". Stencilmaterial om tillämpningar och numeriska metoder.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-04-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [31608, 50416, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2020-01-02: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av annbe
   [2020-01-03 7,5 hp, 0104]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2019-10-29 7,5 hp, 0104]
  • 2019-08-26: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Rickard Johansson
   [31608, 50416, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)