Kursplan för Nanoteknik för hållbar energi

Kursplan fastställd 2014-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNanotechnology for sustainable energy
 • KurskodTIF165
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAPP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Teknisk fysik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 3 hp
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 04116
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Baskunskaper i fysik, kemi och / eller materialvetenskap

  Syfte

  Beskriva bakgrunden och göra studenterna bekanta med potentialen och state-of-art av nanoteknik och nanovetenskap för hållbara energi-och miljösystem. En bredare överblick av det globala energisystemet ges i introduktionsföreläsningarna.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  * Förstå och kunna ge en överblick över hur Nanovetenskap och nanoteknik (N & N) kan bidra till framtidens energisystem och miljöutveckling. Detta kräver en förmåga att förstå, beskriva och reflektera över mänsklighetens nuvarande och framtida energisituation i ett större perspektiv.
  * Förstå och känna till några av N & N tillverkning och karakteriseringsmetoder, inklusive deras fördelar och brister för specifika applikationer.
  * Förklara hur och när N & N kommer in i utvecklingen av nya eller förbättrade energi- och tillhörande miljölösningar från komponent/enhets nivå till systemnivå.
  * Samla in, analysera, organisera och presentera, muntligt och skriftligt, information om ett aktivitetsområde/ämne som identifieras i form av ett maxi-projekt.
  * Visa tillräckliga kunskaper inom området för att bedöma presentationer av sina kollegor och ge feedback till dem och på så sätt demonstrera kritiskt tänkande.

  Innehåll

  En minskad råoljeproduktion inom ett relativt kort tidskala förutspås ofta, med åtföljande stigande priser. Med kol och naturgas som en buffert, kan denna tidsskala förlängas avsevärt, men med risk för allvarliga CO2- utsläpp. Å andra sidan finns det (tvivelaktiga) projekt för CO2-avskiljning och lagring . Kärnkraft förs ofta fram som ett alternativ/komplement till lösningar på medellång eller lång sikt, dock med kända nackdelar. I varje fall kan energitillförsel och användning, samt tillhörande miljö- och klimateffekter, identifieras som en av de viktigaste framtida utmaningarna för det globala samhället. Det finns ett stort behov av att utveckla ett hållbart energisystem. Ett sådant system kommer sannolikt att vara mycket mer diversifierat än dagens system, inklusive direkt sol, biomassa , jordvärme, vind och vågor, och nukleära energikällor. Det kommer förhoppningsvis att kännetecknas av en mycket mer effektiv och miljövänlig energianvändning inom industri, offentlig och privat sektor. På kortare sikt, samtidigt som nya sätt att tillföra energi utvecklas, kan och bör effektivitet och renhet i användningen av fossila och förnybara källor, förbättras inom alla sektorer, industriell produktion, transport, byggnader och bostäder. Nanovetenskap och nanoteknik (N & N) har potential att bidra avsevärt till de mål som anges ovan. Detta uttalande gäller både den långsiktiga tidsskala som behövs för att nå ett verkligt hållbart energisystem, samt till kortsiktiga utmaningar som förbättrad effektivitet i dagens energisystem . N & N bidrar också till lösningar på några av de miljöproblem som är förknippade med energisystemet, som fordons- och industriutsläpp. Potentiella områden, där N & N kommer eller skulle kunna bidra till en hållbar energi- och miljöteknik, och många av dem kommer att behandlas i kursen är:
  Solceller
  Vätgas produktion, omvandling, lagring och användning
  Katalysatorer för rengöring av bil- och industriutsläpp
  Elektrokatalys, t.ex. bränsleceller
  Batterier
  Katalys för minskad energiförbrukning i industriella processer
  Sensorer för förbättrad energieffektivitet i industriella processer och bostäder
  Smarta fönster och isoleringsmaterial för energieffektiva byggnader
  Effektiva belysningslösningar (LEDs)
  Superstark/tunna nanomaterial
  Termoelektriska strukturer och material
  Vattenrening
  Förgasning av kol och biomassa
  CO2-fixering
  Kursen ger en överblick över de flesta av dessa områden och detaljerade beskrivningar av många av dem med avseende på nuvarande state-of-the-art inom teknik och pågående forskning internationellt. Det bör noteras att flera av de områden i punktlistan ovan behandlas i andra kurser på Chalmers, men perspektivet här är på vad N & N kan bidra. Den så kallade nanosäkerheten (hälso- och miljörisker) och nanoetiska aspekter kommer också att diskuteras i korthet.

  Organisation

  Kursen omfattar ca 15 x 2 akademiska föreläsningstimmar, quiz, projektarbeten och presentationer. Expert (gäst) lärare från industrin och andra akademiska institutioner bidrar till kursen.

  Litteratur

  Kopior av relevanta vetenskapliga artiklar ska delas ut i klassen, inklusive PowerPoint filer av föreläsningarna.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av:
  1. Tre quiz på kursens föreläsningar, jämnt fördelade över läsperioden.  Alla quiz måste genomföras, och det summerade resultatet måste vara godkänt (det är alltså möjligt att vara underkänd på en individuell quiz).
  2. Ett maxi-projekt på ett ämne som valts tillsammans med lärarna på kursen.
  Maxi-projektet ska redovisas med en skriftlig rapport och muntlig presentation vid ett symposium i slutet av kursen.  Skriftlig rapport och muntlig redovisning bedöms separat med vikten 2:1 (skriftlig: muntlig).  För att bli godkänd på kursen, måste studenterna vara godkända på båda examensmomenten 1) och 2).