Kursplan för Avancerade analysmetoder

Kursplan fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced analysis methods
 • KurskodTIF110
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAPP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 04113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurser i fysik och kondenserade material rekommenderas.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge kunskap om viktiga analysmetoder som används inom forskning och utveckling.  Teknnikerna är baserade på olika spektroskopi- och avbildningsprinciper, och undersöker elektroniska och strukturella egenskaper hos fasta material såsom metaller, legeringar, keramer och biomaterial. Studenterna tränas i att välja lämpliga tekniker för olika typer av analyser, och att tillämpa dessa tekniker i praktiska laboratorieprojekt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  Välja lämplig analysmetod för en specifik frågeställning.
  Använda olika verktyg inom avbildning och spektroskopi.
  Utvärdera resultat från experiment utförda med avbildning och spektroskopi.
  Kritiskt utvärdera begränsningarna hos experiment utförda med avbildning och spektroskopi.

  Innehåll

  Kursen omfattar olika tekniker inom avbildning, spektroskopi och diffraktion. Huvudteman i kursen är:
  Röntgendiffraktion
  Elektrondiffraktion
  Neutrondiffraktion och neutronkällor
  IR vibrationsspektroskopi
  Ramanspektroskopi
  Röntgenfotoelektronspektroskopi
  Augerelektronspektroskopi
  Sekundärjonmasspektroskopi
  Kärnmagnetisk resonans: avbildning och spektroskopi
  Transmissions- och sveptransmissionselektronmikroskopi
  Elektronenergiförlustspektroskopi
  Svepelektronmikroskopi
  Energidispersiv röntgenspektrometri
  Fokuserad jonstrålemikroskopi
  Atomsondstomografi
  Svepprobmikroskopi
  Storskaliga forskningsanläggningar
  Sensorer för biologiska system

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, laboratoriebesök och ett kort projekt. Närvaro på minst 80% av föreläsningarna krävs. Två av de tekniker som behandlas på föreläsningarna används i ett kort projekt för att undersöka ett valt material eller en komponent. Erhållna resultaten redovisas i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium i slutet av kursen.

  Litteratur

  Material i form av föreläsningsanteckningar och ppt-presentationer kommer att finnas på webbplatsen för kursen.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Det korta projektet är obligatoriskt. Studenten skall lämna in en skriftlig projektrapport och ge en muntlig presentation av projektet.