Kursplan för Industriell produktion och organisation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial production and organization
 • KurskodTEK440
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55138
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
 • 04 Jun 2019 em H
 • 12 Okt 2018 fm M
 • 22 Aug 2019 em SB_MU
0212 Konstruktionsövning 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • TEK060 Industriell produktion och organisation

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Tillverkningsteknik eller motsvarande

  Syfte

  Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om analys, utformning och ledning av industriella produktionssystem under villkoret att samtidigt uppfylla tekniska, ekonomiska och sociala krav.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara, baserat på värderationalitet, hur samspelet mellan tekniska, organisatoriska och mellanmänskliga variabler samspelar för att ge hög effektivitet.
  • Analysera och utforma produktionssystem för varor och tjänster ur ett sociotekniskt perspektiv vilket inkluderar säkerhet, effektivitet, gruppbaserade system, arbetsmotivation, etiska övervägande och social hållbar utveckling.
  • Leda och effektivisera industriella produktionssystem.
  • Föreslå nya organisationsformer och produktionskoncept.
  • Utföra produktions- och produktberedning.

  Innehåll

  Kursen behandlar olika aspekter på samspelet mellan sociala och tekniska faktorer i ett industriellt system. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om dels individen, individens relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö, dels kunskaper om hur man kan analysera och utforma system för varor och tjänster. Följande områden behandlas: Grundläggande och tillämpad organisationsteori 
  • Socioteknisk teori
  • Produktionstekniska principer 
  • Analys av produktionssystem 
  • Alternativa produktionssystem 
  • Arbetsutformning och arbetsmotivation
  • Ledarskap 
  • Kompetensutveckling och lärande
  • Produktions- och produktberedning 
  • Arbetsmätning och inlärning
  • Lean Production
  • Nya organisationsformer och produktionskoncept

  Organisation

  Den här kursen bygger på att teknologerna tar aktivt ansvar för den egna inlärningen. En väsentlig del i inlärningsprocessen är praktikfallsövningarna. Praktikfallet, som baserar sig på ett verkligt fall, görs som grupparbete. Genom praktikfallsarbetet ges teknologen möjlighet till att applicera kurslitteraturens teoretiska modeller och resonemang på ett verkligt fall, samt till att diskutera dessa med andra studenter. Båda dessa aspekter är väsentliga för att skapa en verklig, djup förståelse av problematiken. Kursens teoretiska innehåll bestäms av kurslitteraturen. Kurslitteraturen är - jämfört med mer renodlat tekniska ämnen - omfångsrik. Vissa avsnitt i kurslitteraturen ger exempel och illustrationer som är viktiga för förståelse men behöver inte detaljstuderas. Dessutom löper på traditionellt vis en serie lektioner under kursens gång. Lektionerna är avsedda att ge överblick över området och belysa centrala aspekter, inte till att i detalj gå igenom kurslitteraturen. Dessutom medverkar gästföreläsare från industrin för att ge inblickar i olika industriella system.

  Litteratur

  - Börnfelt, P-O. Arbetsorganisation i praktiken. SNS förlag, Stockholm 2009. - Kompendium i Industriell produktion och organisation (K) - Praktikfall (finns som PDF fil på hemsidan)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  All undervisning kan utgöra grund för examination. Detta innebär att både lektioner, praktikfall och kurslitteratur ingår i underlaget för examination. Examinationen sker genom skriftlig tentamen. Praktikfallet bedöms med underkänt eller godkänt och poängen rapporteras separat. För slutbetyg krävs godkänt praktikfall och godkänd tentamen.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-07-30: Plats Plats ändrat från Samhällsbyggnad till SB Multisal av grunnet
    [2019-08-22 4,0 hp, 0112]
   • 2019-07-02: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
    [2019-08-22 4,0 hp, 0112]
   • 2019-03-28: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
    [2019-06-04 4,0 hp, 0112]
   • 2018-08-30: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av TENTAMENSADM
    [2018-10-12 F, 0112]
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2019-01-22: Examinator Examinator ändrat från Jan Linder (janlin) till Torbjörn Jacobsson (torjac) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]