Kursplan för Integrerad produktionsorganisation

Kursplan fastställd 2016-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntegrated production organization
 • KurskodTEK385
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68116
 • Min. antal deltagare15
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 18 Jan 2019 fm L
 • 24 Apr 2019 em L
 • 23 Aug 2019 fm L

I program

Examinator

 • Jan Linder

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper inom ekonomi och arbetsorganisation motsvarande minst 10 hp.

Syfte

Kursens syfte är att belysa produktionsfunktionens roll från ett företagsmässigt integrerat helhetsperspektiv. Inom kursens ram behandlas centrala aspekter avseende drift, utveckling och ledning av industriföretagets produktionsfunktion samt dess interaktion med närliggande funktioner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs ha en fördjupad kunskap om hur samspelet mellan tekniska och organisatoriska variabler samspelar för att ge hög effektivitet. Detta innebär att studenterna skall förstå: - Grundläggande förutsättningar för sociotekniska system där bla gruppbaserade system ingår. - Kunna värdera effektivitet i olika sociotekniska miljöer. Här ingår att kunna analysera en flödesstruktur och se sambanden med lämpligt organisatoriskt upplägg. - Förstå och kunna beskriva ledarskapets betydelse.

Innehåll

Kursen utgår från ett systemperspektiv och fördjupar kunskaperna inom ett antal områden som både behandlas separat och integrerat utifrån ett totalproduktivitetsperspektiv. Detta för att kursen skall ge en helhetsförståelse för produktionens roll i ett företagsperspektiv. Kursens tyngdpunkt är en serie lärarledda lektioner med en tydlig empirisk förankring genom anknytning till industribaserad forskning. Lektionerna utgår ifrån följande fördjupningsområden: Organisationsformer Produktionskoncept Ledarskap Förändringsstrategi

Organisation

Kursen baseras dels på en lektionsserie dels på uppgifter som görs i mindre grupper. Till varje lektion kommer instuderingsfrågor att finnas som utgör en grund för ett levande kunskapsutbyte mellan lärare och elever. Gruppuppgifterna kommer att ha en tydlig empirisk koppling där även nationsöverskridande projekt planeras.

Examination inklusive obligatoriska moment

All undervisning kan utgöra grund för examination. Detta innebär att både lektioner, övningar och kurslitteratur ingår i underlaget för examinationen. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För att erhålla slutbetyg skall även praktikfall/övningar vara godkända. Utrymme för alternativa examinationssätt i form av hemtentamen i kombination med muntlig grupptentamen kan komma att prövas.