Kursplan för Arbetsorganisation

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWork organization
 • KurskodTEK330
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68115
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 14 Jan 2019 em L_DATA DIG
 • 26 Apr 2019 em L_DATA DIG
 • 26 Aug 2019 fm L_DATA DIG
0209 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga

  Syfte

  Kursens syfte är att deltagarna skall kunna tillägna sig grundläggande kunskaper om, och förståelse för, olika aspekter på organisationer och arbete i organisationer. Deltagarna skall kunna tillägna sig kunskap avseende, och förståelse för, såväl individ- och grupperspektiv på organisationer som mer organisationsteoretiska perspektiv. Kursen syftar även till att skall deltagarna kunna visa viss färdighet och förmåga att applicera berörda teorier och metoder för att analysera komplexa frågeställningar av typen som en högskoleingenjör kan förväntas ställas inför efter examen, samt att muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera slutsatser av föregående analys. Slutligen skall deltagarna visa grundläggande insikt i arbetsorganisationens möjligheter och begränsningar, och ingenjörers ansvar för hur den används på ett hållbart sätt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Förklara hur grupper fungerar och utvecklas.
  2. Förklara hur motivation skapas på individ- och gruppnivå (Vad motiverar en individ? Hur motiverar jag någon annan? Hur skapas motivation på gruppnivå?)
  3. Redogöra för hur individer/grupper/organisationer i olika situationer kan ledas och styras.
  4. Redogöra för olika aspekter (inkl. för- och nackdelar) på olika organisationsutformningar.
  5. Redogöra för utformning och styrning av arbetsprocesser
  6. Redogöra för kommunikations- och konfliktlösningsteorier
  7. Redogöra för genus- och jämställdhetsperspektiv på organisering av arbete.
  8. Redogöra för grundläggande företagskulturella begrepp
  9. Redogöra för förändringsstrategier och -metoder
  10. Tillämpa organisationsteorier inom ett projektarbete

  Deltagarna skall ha grundläggande färdigheter i att kunna praktiskt utnyttja ovanstående kunskaper för att analysera, värdera och förbättra ett företags verksamhet. Deltagarna skall även visa grundläggande förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Dessa förmågor bygger på förkunskaper som studenterna skall ha med sig från kursen Ingenjörsmetodik (ingen särskild undervisning sker avseende muntlig och skriftlig kommunikation).

  Ovanstående mål skall vara uppfyllda för att studenten skall vara godkänd på kursen.
  För överbetyg krävs att studenten visar på högre nivåer av lärande (t ex förmåga att tillämpa, analysera, eller värdera) inom ovanstående områden.

  Innehåll

  Ämnet arbetsorganisation handlar huvudsakligen om olika sätt att samarbeta för att utföra komplexa arbetsuppgifter mer effektivt än om de enskilda personerna skulle utföra uppgifterna oberoende av varandra.
  - Individuella och grupperspektiv på arbetsorganisation (inkl. motivationsteorier, gruppdynamik, arbetsutformning, ledning, samt kommunikationsteorier).
  - Centrala begrepp och modeller i klassisk och modern organisationsteori (inkl. arbetsprocesser och linje-/projekt-/matrisorganisation) följt av teorier kring förändringsarbete och företagskulturer.

  Under kursens gång genomförs seminarier till vilka deltagarna förväntas ha läst in relevant kurslitteratur och vid vilka olika relaterade frågeställningar skall diskuteras. Vidare skall ett projektarbete genomföras i grupp. I projektarbetet skall organisationers verksamhet analyseras och utvärderas samt förbättringsförslag skall ges inom något av de områden som berörs inom kursen.

  Organisation

  Kursen omfattar en föreläsningsserie, övningar, seminarier, projektarbete samt examination.

  Litteratur

  1. Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-. H. Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, Lund.
  2. Kurskompendium innehållande kompletterande artiklar

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av tre huvuddelar:
  1. Närvaro på obligatoriska aktiviteter (seminarier, övningar och projektaktiviteter).
  2. Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.
  3. Skriftlig, individuell examination.

  Kursen rapporteras i två moment där ovanstående punkterna 1 och 2 utgör moment 1 (Projekt) och punkt 3 utgör moment 2 (Tentamen).

  Kursmål 1-9 examineras primärt med skriftlig examen. Kursmål 10 examineras primärt med skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet.
  För slutbetyg krävs att båda momenten är godkända. Projektet bedöms på skalan U/G.
  Slutbetyg ges på skalan U, 3, 4 eller 5 och baseras på resultatet på den skriftliga, individuella examinationen.