Kursplan för Affärsdriven produktutveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2016-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct development in an economic view
 • KurskodTEK265
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
 • 31 Okt 2018 fm L_DATA DIG
 • 09 Jan 2019 fm L_DATA DIG
 • 28 Aug 2019 fm L_DATA DIG
0208 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp

   Examinator

   Ersätter

   • LMU240 Affärsdriven produktutveckling

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   -

   Syfte

   Kursen syftar till att ge studenten förståelse för en del av de förutsättningar som gäller för att kunna skapa framgångsrika produkter. Studenten ska uppnå grundläggande kunskap om områden som berör beståndsdelarna i en marknad, hur marknadens egenskaper påverkar förutsättningarna för produktutformning mm. Studenten ska även förstå vikten av utformningen av en marknadsplan med tillhörande affärsidé. Kursens fokus är förståelsen av kunden och andra faktorer på marknaden som det producerande företaget måste ta hänsyn till vid produktutformningen. Centralt i kursen är förståelsen för begrepp som är vanligt förekommande inom marknadsföring såsom kundbehov, konkurrenssituation, positionering, segmentering mm samt förståelse för hur dessa påverkar utformningen av produkter och kraven som ställs på dessa.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Förbereda och genomföra studier av en marknad för att finna de marknadsmässiga förutsättningar och villkor som gäller för produktutvecklingsprojekt.
   • Tillämpa modeller för situationsanalyser och dess delar.
   • Tillämpa modeller för att kartlägga kundbehov och omsätta dessa kundbehov till marknadserbjudanden.
   • Redogöra för och använda modeller för utformandet av marknadserbjudanden.
   • Välja ut och analysera information samt sammanställa en marknadsplan.

   Innehåll

   Kursen är uppbyggd kring två avsnitt i utvecklingen av en produkt (vara eller tjänst):
   1. Det första avsnittet är inriktat på att förstå marknaden och de villkor som produktutvecklarna måste ta hänsyn till för att en produkt ska kunna bli framgångsrik. Det inbegriper även förståelse för marknadens krav på produktens utformning och egenskaper. Begrepp som kundbehov, kundbeteenden och kundönskemål och översättningen till marknadserbjudanden är centrala. Inom området är även begrepp som strategi, konkurrensfördelar och affärsidén viktiga.
   2. Ett andra avsnitt tar upp marknadsföring i sammanhang med en produkt. Utformningen av marknadserbjudandet och marknadsarbete är centralt i detta avsnitt. Inom området kommer olika modeller, metoder och arbetssätt runt marknadsföring att bearbetas. Området tar upp grundläggande teorier för marknadsföring av varor, tjänster avseende såväl marknadsföring på konsumentmarknader och mellan företag.
   Marknadsplanen är centralt i hela kursen.

   Organisation

   Lärandemomenten i kursen består av en föreläsningsserie, ett antal övningstillfällen, handledningar och presentationer. En del av dessa kan vara obligatoriska. Obligatoriska tillfällen anges i det detaljerade schemat som läggs ut på hemsidan inför kursstarten.

   Under kursens gång genomförs ett projekt till vilket obligatoriska tillfällen ingår. Projektet avrapporteras såväl muntligt inför övriga studenter på kursen som i en skriftlig rapport. Opponering på varandras projekt kan vara aktuellt.

   Litteratur

   Meddelas på hemsidan två veckor innan kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examinationen har tre delar med två inrapporteringar till Ladok:

   1. Förberedelse och aktivt deltagande i obligatoriska moment, såsom obligatoriska övningstillfällen,
   2. Genomförande av ett projekt i grupp samt
   3. Godkänt resultat på en tentamen.

   För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Betyg ges i skalan underkänd 3, 4 och 5 baserat på tentamensresultatet.

   Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.
   Alternativa examinationsformer kan användas.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • D_EXAM:
    • 2019-09-19: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av mafors
     [0108 Tentamen 4 hp] Ändrat till digital examination