Kursplan för Människa - dator interaktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman - computer interaction
 • KurskodTDA289
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Ersätter

 • TDA288 Människa - dator interaktion

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda kurser ligger till grund, men allmänna datalogiska och matematiska kunskaper är nödvändiga samt vana att hantera datorer. Den som läst de obligatoriska kurserna i datalogi har uppfyllt förkunskapskravet. Kunskaper i psykologi, pedagogik, grafisk och industriell design, praktisk systemutveckling etc är av godo, men absolut inte nödvändiga.

Syfte

Människa - dator interaktion är det ämne som studerar design, utvärdering och implementation av interaktiva datorsystem. Kursens syfte är att ge deltagarna god inblick i olika metoder och ansatser till design, metoder och tillvägagångssätt vid evaluering och utvärdering av gränssnitt samt verktyg, prototypmetoder och arkitekturer för implementering av interaktiva system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Beskriva faser i designprocessen
 • Beskriva metoder för att arbeta med människa-datorinteraktion
 • Beskriv likheter och skillnader i design för olika användargrupper
 • Beskriva överväganden för att involvera användare i designprocessen

Färdigheter och förmågor


 • Designa speciellt anpassat för vissa användargrupper
 • Designa med avseende på användare
 • Ändra designmetoder för att passa användarnas kontext och behov
 • Identifiera användarnas behov och krav

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera design utifrån användarnas behov
 • Göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • Kritisera design och designprocesser med avseende på användarnas behov

Innehåll

Människa-datorinteraktion (HCI) är ett område som arbetar med konstruktion, utvärdering och implementering av interaktiva datorsystem för mänskliga användare och samt studier av de fenomen som uppstår i denna kontext. I människa-datorinteraktion är det huvudsakliga målet att göra analyser, fastställa krav, design och utvärdera interaktiva datorbaserade system och produkter med avseende på användaren. Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om människans kognition och relevant metodik. Kursen kommer att omfatta en bred kunskap om utformningen av interaktiva datorsystem och gränssnittsdesign.

Organisation

Kursen bygger på föreläsningar, övningar, projekt och en individuell tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två moduler, nämligen:

 1. Övningar och projekt, 3 credits (godkänd/underkänd)
 2. En individuell rapport bestående av två delar: en del som fokuserar på litteratur och en del som fokuserar på reflektioner angående projektarbetet, 4,5 credits (underkänd,3,4,5)

I fall studenten inte blir godkänd på rapporten måste den skriva en ny rapport. Slutbetyget för kursen baseras på betyget för den individuella rapporten.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2018-12-03: Examinator Examinator ändrat från Sara Ljungblad (ljungbls) till Fang Chen (fanch) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2018-05-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKITE åk 2 av UOL, PA