Kursplan för Juridisk introduktionskurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-03-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to law
 • KurskodSJO955
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68123
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 15 Jan 2020 fm L
 • 08 Apr 2020 em DIST
 • 25 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska B

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att säkerställa grundläggande juridiska kunskaper och anpassade färdigheter i juridisk metodik för Chalmers studenter med inriktning på deras framtida yrkesverksamhet på beslutande tjänstenivå och i projektledaransvar. Målsättningen med kursen blir, med utgångspunkt från syftet, att studenten efter avslutad kurs har tillgodogjort sig nödvändiga kunskaper om och har förståelse för juridiska förhållanden som rättssystemet, centrala lagstiftningar, etik samt teknik- och företagsspecifika juridiska sakrättsförhållanden, samt att i begränsad omfattning kan tillämpa juridisk metodik i faktiska affärssituationer såväl som för att säkerställa lagefterlevnad/andra krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Ge en förklaring till det svenska rättssystemets uppbyggnad, funktion och innehåll. Förklara skillnaderna avseende straffrätt (offentlig rätt) och civilrätt. Redogöra för vanliga juridiska uttryck och termer på svenska och/eller latin. Tillämpa grundläggande delar i avtals- och köprätten, arbetsrätt, arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor utifrån faktiska förhållanden. Beskriva syftet med branschavtal och kunna tillämpa sådana. Diskutera kring juridikens roll i hållbarhetsfrågor och etikfrågor. Redogöra för i vilka sammanhang en chef, handläggare och/eller projektledare förväntas utföra juridiska uppgifter samt kunna inse sina begränsningar och bedöma när det föreligger behov av juridisk expertis.

Innehåll

Block 1: Grundläggande om juridik och juridisk metod, hållbarhet och etik Grundläggande om rättsordningen, rättsprocessen, rättskällor, domstolsprocesser, ansvarsfrågor; juridiska ansvar civilrättsligt och offentligrättsligt. Vidare om hållbarhet och etik i juridiskt perspektiv. Block 2: Introduktion till systematiskt arbete för säkerhet mot olyckor och skydd mot brottsliga angrepp Systematiskt arbete, säkerhet mot olyckor. Block 3: Affärsjuridik Introduktion till personrätt, associationsrätt, fullmaktsrätt, avtalsrätt, köprätt, immaterialrätt inklusive patent, upphovsrätt och varumärken, transporträtt, logistik, standardavtal, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och marknadsrätt. Block 4: Introduktion till miljörätt, plan- och byggrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö jordabalken, plan- och bygglagen, entreprenadrätt, konkurrensklausuler, avtal, arbetsmiljörätt inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsrätt. Kursens omfattning sätter ramarna för kursinnehållets bredd och djup. Några områden som inte berörs i kursen är t ex inköp, konkurrensrätt, krediträtt som skuldebrev, fordringsrätt, pant, borgen och andra säkerheter, obestånd det vill säga utsöknings-och konkursrätt, förvaltningsrätt, import/export och tullfrågor. Kursbeskrivning tillhandahålls vid kursstart på kurshemsidan och detta korresponderar med schemat i Time-Edit

Organisation

Kursen består föreläsningar och workshops Kursen genomförs flera tekniklektorer vilka är samordnade vad gäller kursens innehåll och utformning

Litteratur

Malmströms Civilrätt, reviderad av Christina Ramberg, senaste upplagan

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom skriftlig tentamen. Kursen innehåller vissa obligatoriska moment samt inlämningsuppgifter. För att erhålla slutbetyg för kursen krävs godkänt både avseende skriftlig tentamen och inlämningsuppgift/er. Tillåtet material på tentamen: Lagtextsamling

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-08-21: Examinator Examinator ändrat från Karin Mannerstedt Berg (kaberg) till Robert Severin (severin) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2019-04-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 1 av UBS/UOL