Kursplan för Fartygsförlagd utbildning med teknisk inriktning, block 4

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOn board training and studies with a technical profile, period 4
 • KurskodSJO729
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76140
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp
0312 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp

I program

Examinator

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76147
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0312 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 3

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 76148
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0112 Övning, del A 0 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0212 Övning, del B 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0312 Övning, del C 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 4

   • Undervisningsspråk Svenska
   • Anmälningskod 76149
   • Sökbar för utbytesstudenterNej
   • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

   Poängfördelning

   0112 Övning, del A 0 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
   0212 Övning, del B 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
   0312 Övning, del C 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 5

    • Undervisningsspråk Svenska
    • Anmälningskod 76150
    • Sökbar för utbytesstudenterNej

    Poängfördelning

    0112 Övning, del A 0 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
    0212 Övning, del B 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
    0312 Övning, del C 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Behörighet

     För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

     Kursspecifika förkunskaper

     Innehar godkänt läkarintyg för sjöfolk Godkänt i följande kurser: SJO728 Fartygsförlagd utbildning, block 3 LNB484 Underhållsteknik LNB726 Avancerad elteknik SJO061 Ång- och kylanläggningar Undantag från förskunskapskraven kan göras efter särskild prövning.

     Syfte

     Föreläsningarna syftar till att förbereda studenterna inför deras praktik och ge studenterna nödvändig kännedom om livet till sjöss för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den fartygsförlagda utbildningen. Praktiken syftar till att utbilda/öva studenten i praktisk färdighet av tidigare erhållna teoretiska kunskaper under driftförhållande ombord i handelsfartyg i enlighet med STCW-konventionens krav samt att erhålla den sjötid som erfordras enligt Transportstyrelsen (TSFS 2011:116) för att erhålla behörighet såsom maskinbefäl.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     Generella lärandemål för all fartygsförlagd utbildning
     - Behärska sådan praktisk kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för att tjänstgöra som befäl på handelsfartyg

     Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
     - Redogöra för allmän fartygsdata
     - Använda och tillämpa fartygets olika nödsignaler, nöd- och säkerhetsrutiner
     - Demonstrera kunskap om "Ship security awareness"
     - Redogöra för 2:e Fartygsingenjörs rutiner och underhållsarbete
     - Visa kunskap om fartygets elsystem
     - Redogöra för fartygets kyl- och luftkonditioneringssystem
     - Förklara brandbekämpningsorganisationen ombord
     - Redogöra för fartygets automatiska kontrollsystem
     - Redogöra för de certifikat och andra dokument som rör fartyget
     - Demonstrera kunskap om fartygets bunkringsrutiner samt hur man för oljedagbok
     - reflektera kring sitt lärande och utveckling utifrån utbildningens samtliga praktikerioder med fokus på lärandemål i respektive kurs, jämte programmets övriga lärandemål. -
      

     Innehåll

     - Föreläsningar, i syfte att förbereda studenten på kommande praktik.
     - Fartygsförlagd utbildning (praktik), period ca 10 veckor.

     Kommunikation
     Studenten skall skriva en rapport som speglar progressionen av tidigare skrivuppgifter i programmet samt utvärderar ledningsrollen inför de kommande yrkeskraven.

     Organisation

     Kursen är den sista av fyra med fartygsförlagd utbildning. Kursen går sommaren mellan åk 3 och 4 och perioden till sjöss brukar vara ca 10 veckor. Inför kursen (lp 4) kan föreläsningar hållas för att förbereda studenten inför kommande praktikperiod.

     Platserna förmedlas främst via Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) och studenten måste själv söka plats via SUI och följa deras riktlinjer.

     Redovisning/examination under lp 1 då studenten enskilt eller i grupp träffar examinator/kursansvarig som kontrollerar genomförda moment. Tillfällen för redovisning ges även under juni månad för studenter som så önskar.

     Utöver förkunskapskrav fordras det att studenten i god tid tar del av SUIs riktlinjer, införskaffar erforderlig dokumentation såsom sjöfartsbok, ev. Visum m.m.

     Lärsekvenser
     Kursen är en del av lärsekvens kommunikation

     Litteratur

     Kompendier
     Cadet Report (omdöme, intyg om sjötid)
     On board training manual and assessment log, Engine 4 (utbildningsjournal kopplad mot lärandemål för kursen)

     Finns att köpa på Cremona, (Kokboken, endast Campus Lindholmen)

     Examination inklusive obligatoriska moment

     0112, Del A
     - Deltagit i obligatoriska moment samt godkänd skriftlig rapport i kommunikation (skrift och muntlig examination)

     0212, Del B
     - Fullgjort minst 38 dagar ombord på fartyg
     - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly".
     - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare.

     0312, Del C
     - Fullgjort minst 300 dagars FFU under hela sjöingenjörsutbildningen
     - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly".
     - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare