Kursplan för Arbetsmiljö och säkerhet

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWork environment and safety
 • KurskodSJO710
 • Omfattning4 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0210 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0310 Övning, del C 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Del A: Brandkurs
Syftet med denna del av kursen är att ge den studerande de obligatoriska minimikraven på grundläggande och fördjupat brandskydd enligt STCW A-VI/3 .

Del B: SSO/ISPS
Syftet med denna del av kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper i säkerhetsarbetet ombord.

Del C: Arbetsmiljö
Syftet med denna del av kursen är att ge eleverna kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord och en förståelse för hur detta skall användas för att förebyggs skador och ohälsa ombord.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Moment 0110/Avancerad brandbekämpning (AFF)
(L1) Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
(L2) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

Moment 0210/Ship Security officer (SSO)

(L3) Förklara vilka hot som fartyget kan utsättas för.
(L4) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.
(L5) Förklara proceduren med att genomföra en skyddsutredning för fartyg.
(L6) Förklara åtgärder ombord i syfte att implementera fartygets skyddsplan.

Moment 0310/Arbetsmiljö
(L7) Förklara hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall fungera ombord
(L8) Tillämpa systematisk arbetsmiljöarbete för att förebygga skador och ohälsa
(L9) Indentifiera risker i samband med arbetet ombord
(L10) Visa förståelse för när och hur man genomför riskbedömningar ombord

Innehåll

Moment 0110/Avancerad brandbekämpning (AFF)
I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3

Fartygs brandsäkerhetsorganisation
Räddningsledartaktik
Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
Samarbete med extern räddningsstyrka
Brandbekämpning till sjöss och i hamn
Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
Kontroll av bränsle- och elsystem
Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på stabilitets- och korrektionsprocedurer
Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
Rökdykning
Kemskydd

Moment 0211/Ship Security Officer (SSO)
I enlighet med STCW A-VI/5

Maritim skyddspolicy,
Ansvarsförhållande,
Skyddsutredning,
Utrustning och system,
Skyddsplan,
Identifiering, upptäckt och åtgärd,
Särskilda skyddsaktioner
Skyddsnivåer
Skyddsdeklaration
Beredskap
Utbildning, övning och träning,
Dokumentstyrning och rapportering.


Moment 0310/Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete, lagstiftning och ansvar
Att arbeta förebyggande med arbetsmiljön
Fysikaliska hälsorisker
Psykosociala hälsorisker

Organisation

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie, seminarie, inlämningsuppgifter samt övningar.

Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde.

Det är flera obligatoriska läraktiviteter i samtliga delmoment.

Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Litteratur

Brandskydd ombord - Jure Förlag, senaste upplagan
Sjöfartsskydd & ISPS-koden Jure Förlag AB senaste upplagan
Sjöfartsskyddsföreskrifter; Jure förlag senaste upplagan
Arbetsmiljömanual för sjöfarten http://san-nytt.se/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-SV.pdf

Referenslitteratur: International Ship and Port Facility Security

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A Moment 0110/Avancerad brandbekämpning (AFF)
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.

Del B Moment 0210/Ship Security Officer (SSO)

Godkända inlämnings-/arbetsuppgift samt grupparbeten och obligatorisk närvaro på föreläsningar.

Del C Moment 0310/ Arbetsmiljö
Godkänd inlämningsuppgift och obligatorisk närvaro på seminarie.

--------------------
Efter godkännande i moment 0110 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning i avancerad brandbekämpning" genomförts.

Efter godkännande i moment 0210 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning för skyddsansvarig ombord " genomförts.

Dessa godkännanden gör det möjligt att ansöka om certifikat hos Transportstyrelsen.

STCW

 • A-III/2 Ensure safe working practices
  Ingår även i kurs:
 • A-III/6 Prevent, control and fight fire on board
  Ingår även i kurs:SJO114,
 • A-III/7 Apply occupational health and safety procedures
  Ingår även i kurs: