Kursplan för Grundläggande lasthantering och fartygsstabilitet

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasic cargo operation and ship stability
 • KurskodSJO192
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 25 Sep 2018 fm L
 • 09 Jan 2019 fm L
 • 20 Aug 2019 fm L
0213 Tentamen, del B 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 29 Okt 2018 em L
 • 08 Jan 2019 em L
 • 21 Aug 2019 fm L

I program

Examinator

Ersätter

 • SJO190 Lasthantering och stabilitet

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

För del A
Syftet med kursen är att ge sådana kunskaper i fartygs stabilitet och konstruktion som krävs för att kommersiellt kunna operera fartyg och last.

För del B
Kursens syfte är att ge en allmän kunskap om fartygs lasthantering i ett bredare perspektiv samt mer specifikt om multimodala transporter av farligt gods (väg-, järnväg-, luft- och sjötransport) och riskvärdering och riskanalys som rör denna typ godstransporter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

För del A
- Beskriva ett fartygs huvuddimensioner
- Beskriva de krafter och påkänningar som påverkar ett fartygskrov
- Redogöra för grunderna i fartygs stabilitet
- Utföra de beräkningar som krävs för att fastställa ett fartygs stabilitet, trim och djupgående

För del B
- Definiera vad som är farligt gods utifrån FNs klassificeringskriterier
- Redogöra för hur farligt gods skall vara förpackat och dokumenterat innan det överlämnas för transport
- I ett vidare perspektiv tillämpa och referera till de nationella och internationella transportregelverk som är tillämpliga vid multimodala transporter av farligt gods
- Tillämpa stuvning och separation av farligt gods på olika transportmedel
- Identifiera risker vid transport av farligt gods och redogöra för nödåtgärder vid tillbud och olyckor med farligt gods

Innehåll

För del A
- Fartygs huvuddimensioner
- Skeppsbyggnadstekniska grundbegrepp
- Hydrostatiska data, -kurvor/tabeller
- Statisk och dynamisk stabilitet
- Beräkning av den dynamiska hävarmen
- Vind och vågors inverkan
- Fartygs vikt - deplacement
- Definition av vikts- och deplacementstyngdpunkt
- Beräkning av viktstyngdpunktens läge
- Djupgåendeberäkning vid förflyttning av last
- De hydrostatiska kurvorna/tabellerna och deras användning
- Den rätande hävarmskurvan (GZ-kurvan)
- MoS- och KN-kurvor (MoS- och KN-tabeller)
- Initialstabilitet (små krängningsvinklar)
- Definition av metacentrum - metacenterradien
- Bestämning av tvärskeppsmetacenterhöjden (GMo)
- Bestämning av GMo via rullningsperioden
- Fria vätskeytors inverkan på initialstabiliteten
- Lastplanering
- Lastens placering med hänsyn tagen till stabilitet, SOLAS etc.
- Djupgåendeberäkningar för olika flytvattendensitet
- Beräkning av trim och tvärskeppsstabilitet

För del B
- Nationella och internationella lagar och regler
- Multimodala transporter av farligt gods
- Klassificering av farligt gods
- Stuvning av farligt gods ombord på transportmedel
- Separation av farligt gods ombord på transportmedel
- Krav på förpackningar avsedda för farligt gods
- Deklaration av farligt och andra transporthandlingar

Organisation

Kursen går under läsperiod 1 och inleds med momentet fartygsstabilitet följt av multimodala transporter av farligt gods.

Samtliga lektioner genomförs i formen av föreläsningar, men räkneövningar och lastplaneringsövningar förläggs löpande under de ordinarie föreläsningspassen.

Litteratur

För del A
Skoog, Jan (red.), Grundläggande fartygsstabilitet för sjöfart och logistik, volym 1, senaste upplaga

För del B

Olsson Neptun, T, Skoog, J (red) Multimodala transporter av farligt gods för sjöfart och logistik, volym 1, senaste upplaga
Olsson Neptun, T, Skoog, J (red) Multimodala transporter av farligt gods för sjöfart och logistik, volym 2, senaste upplaga

Examination inklusive obligatoriska moment

För del A
Skriftlig tentamen av lärandemål 1-4

Hjälpmedel vid tentamen
Typgodkänd kalkylator, fartygsdata för SAGA FEEDER

För del B

Skriftlig tentamen av lärandemål 5-9

Hjälpmedel vid tentamen
Kurslitteratur volym 1 och 2