Kursplan för Logistikens grunder

Kursplan fastställd 2017-09-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFundamentals of logistics
 • KurskodSJO180
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77114
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  • Farid Rohani

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen omfattar de grundläggande koncepten, systemen och teknikerna som inryms inom området logistik. Avsikten med kursen är att ge studenterna möjligheten att förstå och analysera grundläggande logistikfunktioner och supply chain nätverk. En viktig del i kursen är att presentera särdragen hos de olika transportsätten sjö, flyg, väg och tåg med extra betoning på sjöfart. Att kunna använda kvantitativa metoder för att producera beslutsunderlag vid olika logistiska problemställningar är ett annat syfte med kursen. Kursen är grundläggande för kurserna inom logistik och supply chain design och management.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Definiera grundläggande tekniska termer relaterade till logistik och supply chain management.
  - Definiera de huvudsakliga tekniska och operativa koncepten och metoderna som är relaterade till området logistik och transport management.
  - Relatera de olika transportsätten och de olika teknikerna som används för att kombinera dem.
  - Använda relevanta teorier vid utveckling av transporttjänster.
  - Använda kalkyl program t.ex. Excel för hantering av information.
  - Analysera och förstå olika logistikflöden för effektiv styrning.
  - Muntligen presentera tekniskt innehåll och använda kommunikativa strategier anpassade efter syfte och publik.
  - Använda kommunikativa strategier för att skriva en väl sammanhållen text av vetenskaplig karaktär anpassad efter syfte och publik, som dokumenterar en kartläggande undersökning.
  - Konstruktivt granska och kommentera fackspråkligt innehåll inom ämnesdisciplinen för att utveckla egen och andras text.
  - Söka och värdera relevant forskning och annan litteratur

  Innehåll

  - Logistiksystemets processer, funktioner och flöden
  - Logistikens framväxt och angränsande discipliner
  - Logistiksystemets miljöpåverkan
  - Logistiksystemets målsättningar, kundservice, leveransservice
  - Den värdeadderande verksamheten
  - Logistikkostnader och kapitalbindning
  - Materialförsörjnings- produktions- och distributionsstrukturer
  - Förpackningar och enhetslastbärare
  - Grundläggande materialstyrning
  - Oberoende och härledd efterfrågan
  - Transportplanering
  - Materialanskaffningsprocessen från ett logistikperspektiv
  - Presentationsteknik
  - Rapportskrivning
  - Litteratursökning

  Organisation

  1. Föreläsningar och seminarier
  2. Övningar
  3. Praktikfall
  4. Gästföreläsare och studiebesök

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  - Skriftlig slutexamination
  - Obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar, studiebesök och andra obligatoriska aktiviteter. Tillfällena specificeras i kurs-pm.
  - Projektarbete i grupp