Kursplan för Handelsrätt

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCommercial law
 • KurskodSJO151
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp
  0217 Tentamen, del B 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp
  • 17 Jan 2019 em L DIG
  • 26 Apr 2019 em L DIG
  • 22 Aug 2019 fm L DIG

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • SJO150 Handelsrätt

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen ger översiktlig kunskap om det svenska rättssystemet och de viktigaste rättsinstitutionerna. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap och färdigheter inom handelsrättens område; avtalsrätt, svensk och internationell köprätt, skadeståndsrätt samt, helt översiktligt, EU-rätt. Syftet är också att träna studenterna i rapportskrivning samt att tillämpa juridisk metod.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förstå sambandet mellan moraliska idéer och värderingar, den allmänna rättsuppfattningen och det juridiska regelsystemet.
  - Visa grundläggande kunskaper om det svenska rättsystemets uppbyggnad, karaktär och indelning samt grundläggande EU-rätt.
  - Visa kunskaper om de svenska rättskällorna och dess rangordning
  - Tillämpa grundläggande juridisk metod
  - Identifiera och redovisa huvuddragen inom rättsområdena avtalsrätt, köprätt, internationell köprätt, skadeståndsrätt samt grundläggande EU-rätt.
  - Använda rättskällorna; identifiera och lösa rättsliga problem inom de för de i kursen aktuella rättsområdena
  - Visa grundläggande kunskap om tullregler och klassificering av varor

  Innehåll

  - Kursintroduktion
  - Maktfördelning, domstolssystemet, lagstiftningsprocessen
  - Avtalsrätt
    - Lagstiftning, utgångspunkter och avtals uppkomst
    - Avtalets innehåll
    - Avtalsbrott och påföljder
  - Köprätt
    - Lagstiftning, aktörer, villkor
    - Risk och riskövergång. Standardklausuler.
    - Säljarens och köparens förpliktelser. Avtalsbrott
  - Internationell köprätt
    - Lagstiftning, CISG. Betalningar
    - INCOTERMS
  - Skadeståndsrätt
    - Utomobligatoriskt skadestånd, lagstiftning, skadetyper.
    - Vållande och kausalitet
    - Principalansvar. Strikt ansvar. 
  - Grundläggande EU-rätt
  - Introduktion till tullregler i EG och Sverige

  Organisation

  Föreläsningar
  Introduktionsföreläsningen är obligatorisk. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler.

  Litteraturstudier
  Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.

  Instuderingsfrågor
  För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor som till stor del återspeglar kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna.


  Inlämningsuppgifter 
  Tre  inlämningsuppgifter som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2-3 studenter beroende på totalt antal studenter i klassen. Varje inlämningsuppgift utgör 25% av slutbetyget på kursen.

  Tentamen
  Skriftlig salstentamen. Resultatet bidrar med 25% av slutbetyget på kursen. Samtliga tre inlämningsuppgifter SAMT tentamen måste vara godkända (60%)  för godkännt betyg på kursen

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom tre inlämningsuppgifter (del A) samt en salstentamen (del B). Båda delar betygssätts med godkänt eller underkänt. Slutbetyget blir antingen underkänt, 3, 4 eller 5 och bestäms baserat på en sammanvägning av resultatet på inlämningsuppgifter och salstentamen.