Kursplan för Telekommunikation

Kursplan fastställd 2018-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTelecommunication
 • KurskodRRY010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 15 Jan 2019 fm L
 • 26 Apr 2019 fm L
 • 28 Aug 2019 fm L
0205 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna i Algebra (LMA212), Matematisk analys (MVE415), Elektriska kretsar (LEU470), Elteknik (LEU460) samt Linjära system (SSY020), eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Signaler med allt högre frekvenser används i dagens elektronikkretsar för att ge en så hög informationsöverföringskapacitet och hastighet som möjlig. De höga frekvenserna leder till att den vanliga växelströmsteorin för elektriska kretsar inte räcker till: Man måste beakta att spänningar och strömmar uppför sig som vågor, vilket ställer krav på förtrogenhet med vågrörelselära, särskilt utbredning av spännings- och strömvågor i transmissionsledningar. Vid användning av trådlös teknik behövs kunskaper i frirymdsutbredning. Vidare skall signalen som transmittereras från sändare till mottagare formas med hänsyn till teknik och överföringsmedium. Detta behandlas i modulationsteori.

  Kursen syftar till att kursdeltagarna tillägnar sig goda kunskaper om grundläggande begrepp, principer och metoder som används inom teknikområdet telekommunikation så att de har en bra grund för vidare studier inom tele- och datakommunikation samt elektronikkonstruktion (särskilt vid höga frekvenser).

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • De viktigaste begreppen och terminologin inom ämnet så att han/hon på egen hand kan läsa och förstå litteratur inom området, samt diskutera ämnesrelaterade problem med inom området aktiva ingenjörer.
  • Diskutera samhälleliga konsekvenser av telekommunikation.
  • Redovisa experimentella studier i en skriftlig rapport.
  • Beskriva utbredningsmekanismen, samt ställa upp, analysera och tillämpa enkla matematiska modeller som beskriver utbredning av spännings- och strömvågor längs transmissionsledningar, samt TEM-vågor i homogena media. 
  • Laborativt bestämma ledningsparametrar.  
  • Beskriva hur vågor reflekteras och hur reflexioner kan elimineras, samt utföra impedans- och reflexionsberäkningar (särskilt m.h.a. Smithdiagrammet och reflexionsdiagrammet). 
  • Beskriva några olika typer av optiska fibrer, hur vågor utbreder sig i optisk fiber, hur dispersion och dämpning uppkommer och förklara hur dessa storheter inverkar på informationsöverföring, samt förklara funktionsprincipen för en Erbiumdopad fiberförstärkare. Utföra beräkningar på storheter som rör utbredningsmekanism och informationsöverföringskapacitet, speciellt för stegindexfibern.  
  • Beskriva principer för analoga och digitala modulationsmetoder, samt deras för- och nackdelar.
  • Beskriva funktionsprincipen för och uppbyggnaden av komponenter och kretsar som används för modulation och demodulation.
  • Ha kännedom om olika multiplexeringsmetoder.
  • Analysera (teoretiskt och laborativt) och bestämma tidsfunktioner och amplitudspektra som beskriver modulerade signaler, samt kunna göra beräkningar (teoretiskt och med kretssimulering) av signalflöden i blockscheman för komponenter och kretsar som används för modulation och demodulation.

  Innehåll

  Repetition av begrepp och principer ur vågrörelselära och geometrisk optik. Mekanism för utbredning av (transversella) elektromagnetiska vågor i fri rymd och homogena media, samt spännings- och strömvågor i transmissionsledningar. Teori för vågutbredning i transmissionsledningar: ledningsparametrar, impedanser, reflexioner, stående vågor. Ledningar som kretselement. Metoder för eliminering av reflexioner genom impedansanpassning. Multipelreflexioner och transienta förlopp vid utbredning av ett likspänningssteg. Multipelreflexioner av i tid sinusformade signaler i stationärtillstånd. Användning av Smithdiagrammet och reflexionsdiagrammet som hjälpmedel vid reflexions- och impedansberäkningar. Exempel på mätmetoder som utnyttjar vågfenomen. Vågutbredning i optisk fiber: total inre reflexion, dispersion, dämpning, reflexion, stimulerad emission som förstärkningsmekanism. Karakterisering av analoga och digitala signaler. Teori, kretsar och blockscheman för de analoga bärvågsmodulationsmetoderna AM, FM och PM. Funktionsprincip för och uppbyggnad av blandare, fasdetektor, frekvensmultiplikator, faslåst slinga (PLL), spänningsstyrd oscillator (VCO) och superheterodynmottagare. Introduktion till de digitala basbands- och bärvågsmodulationsmetoderna PCM, ASK, FSK, PSK, QAM och OFDM. Introduktion till multiplexeringsmetoder.

  Organisation

  Det lärarledda stödet för kursdeltagarnas inlärning utgörs av föreläsningar, övningar och laborationer. Kursens teoridel omfattar 6 hp och laborationsdelen (experimentellt arbete samt diskussion om samhälleliga konsekvenser av telekommunikation) 1,5 hp.

  Litteratur

  -Nathan Ida: Engineering Electromagnetics (3rd ed., Springer), kapitel 12-16 (Boken finns tillgänglig som e-bok via Chalmers biblioteket)
  -Louis E. Frenzel: Principles of Electronic Communication Systems (4th ed., McGraw Hill)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker genom en skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i och redovisning av laborationer. Tentamen betygssätts i skala underkänd (U) och godkänd (med betygsstegen 3, 4, 5). Laborationerna är obligatoriska och betygssätts i skala underkänd (U) och godkänd (G). Slutbetyget baseras på tentamensresultatet. Godkänd tentamen samt godkända laborationer krävs för att slutbetyg skall utfärdas.