Kursplan för Design för användarupplevelse

Kursplan fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign for experience
 • KurskodPPU180
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursen utgör en introduktion till området design för användarupplevelse - 'design for experience'. Det övergripande syftet är att studenten skall utveckla grundläggande kunskap om och förståelse för:

  - relationen mellan användare och produkt ur ett upplevelseperspektiv,
  - teorier och modeller av relevans för området,
  - metoder och verktyg för att identifiera krav på samt utvärdera designlösningar ur ett upplevelseperspektiv.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - beskriva existerande teorier/modeller om relationen mellan användare och artefakter med fokus på upplevelse;
  - tillämpa teorierna/modellerna vid analys av empiriska studier med fokus på denna relation;
  - definiera centrala begrepp, såsom emotioner, känslor, upplevelser, mening, semantik, etc.;
  - beskriva och tillämpa ett antal definierade metoder och verktyg för att identifiera användares krav på produkter och tjänster samt för att utvärdera designlösningar med fokus på upplevelse.

  Innehåll

  Kursen kommer att fokusera på följande tre områden:

  I: Centrala koncept såsom emotion, känslor, produktupplevelse, UX, etc.;
  II: Teorier och modeller, användbara inom området.;
  III: Metoder och verktyg för att identifiera krav på och utvärdera emotionella och upplevelsebaserade relationer mellan användare och produkt.

  Mer specifikt omfattar kursen följande:

  - Teoretisk grund. Denna del av kursen kommer att presentera olika emotionella teorier och teorier om upplevelser med och genom produkter;
  - Metoder och verktyg. Olika metoder och verktyg för att identifiera krav på och för att utvärdera idéer, koncept och produktdesign kommer att presenteras, diskuteras och värderas.;
  - Design för alla sinnen. Användaren får information om produkten genom sina sinnen. På basis av dessa intryck formar användares sin förståelse av produkten och dess kvaliteter. Traditionellt har synen ansetts vara det dominanta sinnet men hörsel och känsel har fått alltmer uppmärksamhet i en designkontext. Denna del av kursen kommer att behandla grunderna i mänskliga sinnen, perception och kognition. Det kommer att diskutera betydelsen av mänskliga sinnen i upplevd produktkvalitet. Relationen och skillnaden mellan en produkts objektiva (tekniska) egenskaper och användarens subjektiva uppfattning och bedömning av dessa egenskaper kommer också att debatteras.

  Organisation

  Kursen ges i form av föreläsningar, övningar samt projektuppgifter. 

  Litteratur

  Se kursens hemsida (PingPong)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen bygger på (1) skriftlig tentamen samt (2) definierade mindre projektuppgifter som skall slutföras under kursen. Betygen utgöras av skalan UK, 3.0, 4.0 respektive 5.0.