Kursplan för Projekt

Kursplan fastställd 2016-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject
 • KurskodMVE485
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareKPLOL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 80112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper


  Syfte

  Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper och förmågor inom lärande och ledarskap med relevans för kommande yrkesroller.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter genomgången kurs förväntas studenten:
  • kunna planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete och däri visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat,
  • kunna använda kunskaper och metoder från det vetenskapliga området,
  • visa förståelse för forskning och utvecklingsarbete,
  • utifrån ett vetenskapligt perspektiv kunna reflektera över empiri och metoder samt relevanta forskningsresultat inom relevanta discipliner,
  • visa förmåga att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten, inom den ämnesmässiga och didaktiska verksamhet i gymnasietskolan.
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

  Innehåll

  • forskningsförberedande arbete under handledning,
  • litteraturstudier,
  • seminarier,
  • eget uppsatsskrivande,
  • presentation av arbetet

  Organisation

  Studenten skall skriva en vetenskaplig uppsats, följa seminarier samt fullgöra vissa inlämningsuppgifter. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren samt ska vara relevant för studentens kommande läraruppgifter.

  Litteratur

  Väljs individuellt

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av tre delar
  1.  Inlämningsuppgifter
  2. Rapport
  3. Presentation