Kursplan för Visuell varumärkesidentitet och produktdesign

Kursplan fastställd 2015-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVisual brand identity and product design
 • KurskodMPP105
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16119
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0104 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  • Ulrike Rahe

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  MPP121 Formlära och MMF265 Skissteknik 2 eller motsvarande

  Syfte

  Kursen syftar till att ge en introduktion till visuell identitet och varumärken från ett produktdesignperspektiv. Teorier och metoder som gås igenom i kursen tillämpas i ett designprojekt utgående från analys av ett varumärke. Baserat på analys av ett problemområde för studenterna sedan resonemang om omtolkning och anpassning av kärnvärden och visuella element, och utvecklar slutligen ett designförslag. Därigenom ges studenterna möjligheter till konkret tillämpning praktiska erfarenheter av att utveckla en lösning med fokus på visuell identitet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Analysera varumärken, visuell identitet och positionering för en särskild produkttyp
  • Påvisa informationskompetens i utforskning av ett specifikt problemområde
  • Specificera en vision för visuell varumärkesidentitet och ett principiellt produktförslag för ett specifikt problemområde
  • Utforska och syntetisera produktidéer för ett specifikt problemområde
  • Kritiskt reflektera över resultat och kursens tema i relation till hållbar utveckling
  • Kommunicera designprocess och -förslag.

  Innehåll

  Kursen behandlar analys och syntes av visuell varumärkesidentitet. Den länkar samman ramverk och begrepp från produktdesign, varumärken, och konsumentforskning för att ge en överblick over visuell identitet, branding och strategisk design. Föreläser i kursen gör forskare och praktiker från konsultbolag och industri.

  Organisation

  Kursen baseras på
  • teoretiska föreläsningar och litteraturstudier vilka introducerar fallstudier, teoretiska ramverk och metoder.
  • workshops, seminarier och kortare övningar
  • ett projekt bestående av en djup analys och en konkret designtillämpning.

  Litteratur

  Litteratur aviseras vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Betyg ges enligt skalan: underkänd, 3, 4, och 5

  Betygen kommer att baseras på
  •     Omfattning och kvalitet i genomfört analys och designarbete.
  •     Utförligheten i designförslagets underbyggnad.
  •     Tydlighet och samstämmighet i rapporter och presentationer.
  •     Reflektioner kring genomfört arbete, metodik och teorier.

  Närvaro och aktivt deltagande
  För betyget 3 krävs aktivt deltagande I obligatoriska moment vilka aviseras vid kursstart.

  Projektarbete i grupp (60% av betyget):
  Projektbetyget baseras på tre delar
  - presentation del 1, Analys
  - presentation del 2, Slutresultat
  - skriftlig rapport behandlande resultat från både del ett och två
  Grupprapporteringen skall fokusera på genomfört arbete, resultat, designförslag och motivering av designförslag.

  Reflekterande rapport (40% av betyget):
  Den enskilda rapporten ska fokusera på genomfört arbete i relation till teori & metodik.