Kursplan för Usability: metoder och verktyg

Kursplan fastställd 2013-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUsability engineering
 • KurskodMMT031
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56127
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Ersätter

 • MMT030 Usability - metoder och verktyg

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaper motsvarande Ergonomi (MMT010) eller Människa-maskinsystem gk.

Syfte

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla grundläggande kunskap om den utvecklingsprocess, de metoder och de designprinciper som karaktäriserar utvecklingsarbete med syfte att utforma användbara och användarvänliga produkter, dvs. produkter med god 'usability'.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall den studerande - kunna redogöra för innebörden i begreppen "usability", "användbarhet" och "användarvänlighet" samt att kunna tillämpa dessa i ett konkret utvecklingsarbete - kunna redogöra för och i ett utvecklingsprojekt kunna planera,tillämpa och värdera minst en metod för uppgiftsanalys (HTA) samt minst två metoder för teoretisk utvärdering av användargränssnitt (CW/PHEA) - kunna planera, genomföra, analysera och värdera ett empiriskt användbarhetstest av en enklare teknisk produkt/tjänst (t.ex. DVD-spelare, mobiltelefon, web-tjänst) - kunna dra slutsatser från användbarhetstesten med avseende på produktens design och kunna omsätta dessa i utformning av ett modifierat användargränssnitt - kunna redogöra för och i ett utvecklingsprojekt kunna tillämpa kognitionsergonomiska principer för analys och för utformning av ett användargränssnitt.

Innehåll

Kursen omfattar - begreppen 'usability', användbarhet respektive användarvänlighet - den iterativa utvecklingsprocessen - utvärderingsmetoder & verktyg - teoretiska metoder - empiriska metoder/användbarhetstester - tester i lab respektive fält - användbarhetstestens metodik & praktik - grundläggande kognitiv ergonomi & designprinciper - heuristiker, gyllene regler för gränssnittsutformning - "affordance", "constraints", "mapping" - kulturella skillnader - kursen är även relevant ur ett hållbarhetsperspektiv då målen är att utveckla produkter som tillgodoser människors behov

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarier samt ett projektarbete där teori skall omsättas i praktik .

Litteratur

Rekommenderad kurslitteratur är: Jordan P.W. An Introduction to Usability. Taylor & Francis Ltd, London. (pb) Referenslitteratur utgörs av: Nielsen J. (1993): Usability Engineering Academic press, N.Y. (pb) Faulkner X. (2000): Usability Engineering. Palgrave Publishers Ltd, Hampshire.Norman D. (2002): The design of everyday things. Basic Books, N.Y. (pb)

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen ger betygen UK, 3.0, 4.0 eller 5.0. Betyget baseras på en sammanvägning av projektarbetet inkl. en inlämningsuppgift (HTA samt Cognitive Walkthrough) samt på en individuell, skriftlig dugga.