Kursplan för Avancerad säkerhet

Kursplan fastställd 2017-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced safety
 • KurskodLNC185
 • Omfattning3,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75117
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0211 Övning, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0311 Övning, del C 0,5 hp
   Betygsskala: UG
   0,5 hp

    I program

    Examinator

    • Lars Axvi

    Ersätter

    • LNC183 Säkerhet C

    Behörighet

    Information saknas

    Kursspecifika förkunskaper

    Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

    SJO114 Grundläggande säkerhet
    SJO721 Nödsituationer och skadekontroll.

    Syfte

    Kursens syfte är att ge studenten nödvändiga kunskaper för att leda brandsläckningsarbete ombord samt ansvara för säkerhet och fartygsskydd.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Moment 0111/Avancerad brandbekämpning (AFF)

    (L1) Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
    (L2) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

    Moment 0211/Ship Security officer (SSO)

    (L3) Förklara vilka hot som fartyget kan utsättas för.
    (L4) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.
    (L5) Förklara proceduren med att genomföra en skyddsutredning för fartyg.
    (L6) Förklara åtgärder ombord i syfte att implementera fartygets skyddsplan.

    Moment 0311/Säkerhetsansvarig

    (L6) Förstå hur fartygets säkerhetssystem är uppbyggt, hur det efterlevs och utvecklas.
    (L7) Genomföra en säkerhetsövning ombord iaktagande regelverk, risker och val av utbildningsmetod
    (L8) Tillämpa regler och procedurer vid sjöräddningsoperationer 

    Innehåll

    Moment 0111/Avancerad brandbekämpning (AFF)

    I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3

    Fartygs brandsäkerhetsorganisation
    Räddningsledartaktik
    Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
    Samarbete med extern räddningsstyrka
    Brandbekämpning till sjöss och i hamn
    Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
    Kontroll av bränsle- och elsystem
    Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
    Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
    Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på stabilitets- och korrektionsprocedurer
    Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
    Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
    Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
    Rökdykning
    Kemskydd

    Moment 0211/Ship Security Officer (SSO)

    I enlighet med STCW A-VI/5

    Maritim skyddspolicy,
    Ansvarsförhållande,
    Skyddsutredning,
    Utrustning och system,
    Skyddsplan,
    Identifiering, upptäckt och åtgärd,
    Särskilda skyddsaktioner
    Skyddsnivåer
    Skyddsdeklaration
    Beredskap
    Utbildning, övning och träning,
    Dokumentstyrning och rapportering.

    Moment 0311/Säkerhetsansvarig

    Myndigheters krav och internationella regelverk rörande fartygets säkerhet
    Underhåll, inspektioner, registrering av säkerhetssysytem ombord..
    Externa inspektioner.
    Fördjupning i vikten av att ha och att hålla övningar ombord.
    Organisation och ledning av sjöräddningsoperationer

    Organisation

    Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar både i simulator och på övningsfält.

    Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde

    Det är flera obligatoriska läraktiviteter i samtliga delmoment.

    Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

    Litteratur

    Sjöfartsskydd & ISPS-koden Jure Förlag AB (ISBN: 978-91-7223-5120)
    Sjöfartsskyddsföreskrifter; Jure förlag (ISBN: 978-91-7223-434-5)
    Brandskydd ombord - Jure Förlag (ISBN: 978-91-7223-275-4)
    IMO, ICAO, IAMSAR Volume III
    Referenslitteratur: International Ship and Port Facility Security

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Moment 0111/Avancerad brandbekämpning (AFF)

    Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.

    Moment 0211/Ship Security Officer (SSO)


    Godkända inlämnings-/arbetsuppgift samt grupparbeten och obligatorisk närvaro på föreläsningar.

    Moment 0311/Säkerhetsansvarig

    Godkänt genomförande av praktiska övningar.


    Efter godkännande i moment 0111 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning i avancerad brandbekämpning" genomförts.

    Efter godkännande i moment 0211 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning för skyddsansvarig ombord " genomförts.

    Dessa godkännanden gör det möjligt att ansöka om certifikat hos Transportstyrelsen.