Kursplan för Ergonomi

Kursplan fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnErgonomics
 • KurskodLMU057
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 17 Jan 2019 fm L
 • 24 Apr 2019 em L
 • 23 Aug 2019 fm L

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen har ett produktfokus och avser att öka förståelsen för människans roll som brukare och betydelsen av detta i designprocessen, där också produktionssystemets utformning och människans roll inom detta är centralt. Utöver teoretiska kunskaperna om människans förmågor och begränsningar i produktutvecklingsprocessen, är syftet också att introducera moderna ergonomiska analysmetoder samt ge färdigheter i att använda dessa i analytiska sammanhang. Begreppet design för alla utgör en central ledstjärna i kursen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomförd kurs skall designingenjören känna till utvalda industriella tillämpningars och moderna analysmetoders möjligheter och begränsningar. Kursdeltagaren skall:
 • Kunna beskriva viktiga ergonomiska variabler inom det kognitiva, belastningsergonomiska, fysikaliska och psykosociala området.
 • Kunna identifiera och värdera ergonomiska krav, behov samt risker och begränsningar i produktutvecklingskedjan inklusive slutanvändaren, samt föreslå förbättringar.
 • Kunna redogöra för centrala teorier och praktiska riktlinjer för utformning av digitala och fysiska användargränssnitt samt tillämpa dessa.
 • Kunna redogöra för begreppet "design för alla" och hur detta påverkar utformningen av produkter och tjänster samt kunna hantera och prioritera "kritiska brukares" specifika förutsättningar vid kravsättning.

Generiska färdigheter som kursdeltagarnas förmåga att arbeta i projekt och att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera kunskaper och resultat, skall systematiskt övas.

Innehåll

Föreläsningarna introducerar i huvudsak kurslitteraturen medan färdigheter att använda relevanta metoder tränas under övningar och laborationer. Med anknytning till kurslitteraturen utförs ett arbete, i projektgruppsform.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, övningar, laborationer och studiebesök, gruppbaserat projekt samt enskilt arbete (ca 100h). Totalt ca 200 arbetstimmar.

Litteratur

Kurslitteraturen är Arbete och teknik på människans villkor. Prevent. 2008. ISBN 978.91-7365-037-3.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs fordras godkänt på skriftliga tentamina, godkänt projekt, aktivt deltagande i övningar och laborationer samt godkända redovisningar och närvaro vid obligatoriska moment. Betyg ges med graderad skala U, 3, 4 ,5.