Kursplan för Industriell ekonomi och organisation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-23 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial economics and organization
 • KurskodLMT968
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 17 Jan 2019 fm L
 • 24 Apr 2019 fm L
 • 27 Aug 2019 fm L
0212 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • LMT965 Industriell ekonomi och organisation

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursen syftar till att göra kursdeltagarna förtrogna med några av de ekonomiska begrepp och modeller som är mest användbara som verktyg för en industriellt verksam tekniker. Kursen skall ge förutsättningar att dra slutsatser angående ekonomiska konsekvenser av det egna arbetet och att kommunicera med personal på andra avdelningar i företaget eller utanför företaget. Kursen syftar vidare till att redogöra för industriarbetets organisation i ett historiskt perspektiv.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - redogöra för och använda de grundläggande ekonomiska begreppen - genomföra resultatplaneringsanalys - redogöra för en rad olika modeller för kalkylering av produkter/tjänster samt ställa upp enklare produktkalkyler - genomföra och analysera investeringskalkyler utifrån givna förutsättningar - redogöra för finansiering och kapitalbehov - förstå och beskriva årsredovisningar med fokus på balans- och resultaträkningar - genomföra finansiell analys -

  ­- identifiera, exemplifiera och tillämpa olika organisationsteoretiska modeller

  - utnyttja ovanstående kunskaper för att analysera, värdera och förbättra ett företags verksamhet.

  Innehåll

  Kursen inleds med ett avsnitt om industriföretagets roll i samhället samt industriarbetets organisation i ett historiskt perspektiv. Därefter behandlas teorier och modeller för att beskriva industriföretaget i ekonomiska termer. Efter en inledande genomgång av grundläggande begrepp och resultatplanering behandlas olika modeller för produktkalkylering (periodkalkylering, påläggskalkylering, bidragskalkylering samt aktivitetsbaserad kostnadskalkylering). Kursen fortsätter med ett avsnitt som behandlar investeringar och kalkylränta. Momentet omfattar en genomgång och diskussion av de vanligaste metoderna för bedömning och rangordning av investeringsalternativ samt beslutsunderlag av icke kalkylmässig natur. Begreppet ekonomisk livslängd och utbytestidpunkt behandlas. Avslutningsvis studeras företagets olika möjligheter till finansiering. Därefter behandlas utformning av ett företags externa årsredovisning samt de metoder som kan användas för att analysera ett företags ekonomiska ställning och resultat.

  Organisation

  Undervisningen bedrivs i form av en kombination av föreläsningar och övningar samt ett praktikfall. i kursen ingår även ett praktikfall. Kursen omfattar ca 20 föreläsningar och 8 räkneövningar.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen, samt godkänt praktikfall. Betygsskala 3, 4 och 5. För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänt praktikfall.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2018-08-22: Examinator Examinator ändrat från Cecilia Åberg (cacabe) till Susanne Kullberg (susannek) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]