Kursplan för Ytteknologi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSurface engineering
 • KurskodKPO040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30114
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0195 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 23 Mar 2019 fm SB
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Kurser i kemiteknik.

Syfte

Kursen fokuserar på förståelse, analys och kontroll av ytegenskaper för fasta material och visar metoder för att ändra ytegenskaper. Kunskap och tekniker som relaterar till ytor spelar en allt viktigare roll inom t.ex. plaster och pappersmaterial. Ett materials yta kan modifieras med olika tekniker för att kontrollera ytans egenskaper och för att ge kemisk funktion eller så kallade smarta material. Tillämpningar finns också inom biologi och medicin.

Kursen baseras till stor del på projektbaserad undervisning och självstudier. Varje student väljer ett projekt som syftar att modifiera ytegenskaper eller att kemiskt funktionalisera en yta. I grupper kommer studenterna med en handledares hjälp välja en strategi för ytmodifiering, testa ytmodifiering och utvärdera resultatet med lämpliga tekniker. Projekten avslutas med muntlig och skriftlig presentation

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- beskriva bakgrunden till ytegenskaper
- ha en förståelse för polymerer på ytor och hur de påverkar ytors egenskaper
- känna till metoder för att analysera ytor och adsorptionskinetik
- kunna välja lämpliga analysmetoder för att karaktärisera en ytas kemiska sammansättning
- kunna planera och utföra diverse ytmodifieringar, även av cellulosa fibrer
- förstå hur ytkemi och ytmorfologi påverkar vätning
- förstå hur man utför korona och plasma behandlingar
- kunna göra ytor vattenavstötande eller underlätta vätning
- förstå grundläggande aspekter om adhesion och dess applikationer inom ytskikt, lim och kompositer
- kunna göra ytskikt som fungerar som barriärer.
- förstå interaktioner mellan proteiner och polymerer
- förbättra biokompatibilitet hos material

Innehåll

Kursen baseras på föreläsningar. En del av materialet täcks av litteratur men inte allt. Föreläsningarna kompletteras av ett projektarbete som täcker delar av de områden som tas upp i föreläsningarna samt en fördjupning inom ett specifikt område. Det huvudsakliga innehållet är:

- introduktion till ytkrafter
- polymerer på ytor
- ytkraftmätare
- tekniker för fysikalisk analys av ytor 
- kemisk/spektroskopisk analys med XPS, SIMS, FTIR eller Raman
- vätning, kontaktvinkel, mätningar, hysteres
- kemiska modifieringar av ytor och mönstring
- kinetik för inbinding av molekyler till ytor
- plasmabehandling
- modifiering av cellulosafiber
- barriärer
- vidhäftning
- biokompatibilitet och blodkompatibilitet
- exempel på tillämpningar av kemiskt modifierade ytor

Organisation

Kursen består av 10 föreläsningar som vardera omfattar ungefär 2x45 minuter samt 40 timmar projektarbete.

Litteratur

Kapitel från: Polymer Surfaces, From Physics to Technology, F. Garbassi, M. Morra, E. Occhiello, Wiley, New York, ISBN 0 471 97100 6

Föreläsningslides

Artiklar från tidsskrifter

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på tentamen (skriftlig) samt godkänd projektrapport och projektredovisning. Betygsskala U, 3, 4 eller 5

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-01-31: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2019-03-23 7,5 hp, 0195]