Kursplan för Biofysikalisk kemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2016-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiophysical chemistry
 • KurskodKFK021
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08118
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 14 Jan 2019 em SB
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0207 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • KFK020 Biofysikalisk kemi

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Generella kunskaper i kemi, inklusiva fysikalisk kemi. 

  Syfte

  Kursen ska göra studenten medveten om moderna biofysiska och biofysikal-kemiska metoder genom att tillämpa dem i praktiska övningar gällande problemlösning om egenskaper och mekanismer hos biomolekylära system. Kursen är en förlängning av generell fysikalisk kemi med fokus på biologiska tillämpningar, lämpliga för dem som senare vill arbeta i läkemedelsindustrin eller med biokemisk, bioteknisk eller biomedicinsk forskning. Tillsammans med andra kurser i spektroskopi och analytisk kemi, yt- och kolloidkemi, organisk syntes, och molekylärbiologi eller mikrobiologi, bidrar kursen med en generell plattform för problemlösning i biovetenskapsområden men är också användbart i t. ex. nanovetenskapliga och polymervetenskapliga sammanhang.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Studenten skall efter kursen kunna genomföra analys av biomolekylär struktur och dynamik i lösning med hjälp av en räcka olika biofysikala tekniker så som UV-Vis-spektroskopi, cirkulär dikroism, linjär dikroism, fluorescensspektroskopi (inklusive polariserade metoder), kalorimetri, gelelektrofores, kinetisk analys, fluorescensmikroskopi och experiment på enkelmolekylnivå. Dessa tekniker är viktiga i diverse biomedicinska och biotekniska sammanhang (t. ex. läkemedelsutveckling). De flesta koncepten i fysikalisk kemi (termodynamik, kinetik, optisk spektroskopi, molekylär igenkänning, struktur och funktion hos biomakromolekyler, hydrodynamik, etc.) som studenten lär känna under kursen är generella och metoderna förbereder därför studenten för många olika områden.

  Innehåll

  Med "Biofysikalisk Kemi" menar vi tillämpandet av koncept och verktyg från fysikalisk kemi , t. ex. i form av modeller (termodynamik, kvantmekanik) och analytiska verktyg (spektroskopi, hydrodynamik, mikroskopi) på problem av biologisk signifikans. Biologiska system är komplexa och deras funktion är baserad på ett flertal makromolekyler (DNA, RNA, proteiner, polysackarider) och definierade aggregat (lipidmembran) samt en mängd olika receptor-ligand interaktioner. Ett typiskt tillvägagångssätt för förståelse är därför att karakterisera minimalistiska modellsystem med biofysiska metoder och sen lägga till ökad komplexitet. Eftersom det är metoderna, snarare än problemen, som definierar  fältet Biofysikalisk Kemi, introducerar vi dessa främst genom att visa hur de kan tillämpas på studier av DNA. Principerna är dock generella och exempel på hur teknikerna är lika applicerbara på proteiner kommer också att presenteras. Typiska generella frågeställningar som kursmaterialet är byggt på är: Vilka karakteristika hos DNA är relevanta för att förstå dess biologiska funktion och för att tillåta utveckling av nya analytiska verktyg. biotekniska metoder och terapeutiska strategier? Hur kan vi karakterisera egenskaperna hos DNA kvantitativt och utnyttja dem för att få de resultat vi vill?

  Organisation

  Föreläsningar, Övningar och Projekt

  Litteratur

  Meddelas vid kursens start

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig avslutande tentamen samt godkänt kursprojekt (skriftlig rapport + muntlig presentation)

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2018-11-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
    [2019-01-14 E, 0107]